Gala Świętych

W pią­tek, 28 paź­dzier­nika, od­by­ła się III e­dy­cja kon­kur­su „Gala Świę­tych” , którą tym razem po­prowa­dzi­ła Zuzia z kl. 5c oraz Karol z kl. 6c. Ucźznio­wie klas czwar­tych wcie­lili się w wy­bra­ne przez sie­bie po­sta­cie świę­tych. W ka­te­go­rii „naj­liczniej prze­bra­na klasa” wy­gra­ła 4c, dru­gie miej­sce za­ję­ła 4d, trze­cie zaś – 4a.

W ka­te­go­rii in­dy­widu­al­nej jury na­gro­dzi­ło:

I miej­sce:
Łucja Ku­row­ska (4d) – św. Łucja
Iza­bel­la Wró­blew­ska (4a) – bł. Ka­ro­li­na
Wer­ni­ka Pie­trusź­czak (4c) – św. We­ro­ni­ka

II miej­sce:
Zuzia No­wa­kow­ska (4c) – św. Matka Te­resa z Kal­ku­ty
Mi­łosz Paska (4d) – św. Mak­sy­mi­lian Kolbe
Anna Ko­smal (4b) – Ar­cha­nioł Ga­briel

III miej­sce:
Pau­li­na Stec­ko (4d) – św. Fau­sty­na
Ju­lian Trza­skow­ski (4d) – św. Ju­lian
Julia Go­liń­ska (4c) – św. Fau­sty­na

Wrę­czo­no rów­nież osiem wy­róż­nień.

Pod­czas kon­kur­su wy­stą­pił ze­spół pod kie­row­nic­twem s. Oli śpie­wa­ją­cy pio­sen­ki o świę­tych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Tydzień Misyjny

„Bę­dzie­cie moimi świad­kami” to hasło 96. Ty­god­nia Mi­syj­ne­go, który roz­począł się w nie­dzielę 23 paź­dzier­nika. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy Mszy św. dla dzie­ci w Pa­rafii Księ­ży Pal­lo­ty­nów. Zo­sta­ła też wy­ko­na­na o­kolicz­no­ściowa de­ko­ra­cja, w któ­rej ko­lorowe ma­te­riały sym­bo­li­zowa­ły po­szcze­gól­ne kon­ty­ne­nty. Mi­syj­na mo­dli­twa wier­nych po­łą­czona z pro­ce­sją świa­tła o­gar­nę­ła pro­ble­my ludzi ży­ją­cych w Afry­ce, Ame­ry­ce, Eu­ro­pie, Oce­anii, Azji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski

W świę­to­wa­nie te­go­rocź­nego Dnia Pa­pie­skiego licź­nie włą­czy­li się u­cźnio­wie i wo­lon­ta­riu­sze SKC na­szej szko­ły. 16 paź­dzier­nika w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go przy­go­towa­li pięk­ną o­pra­wę li­tur­gicz­ną Mszy św. dla dzie­ci. Wo­lon­ta­riu­sze u­bra­ni w ko­szul­ki SKC, czy­ta­li czy­ta­nia, śpie­wa­li psalm, pro­wa­dzi­li mo­dli­twę wier­nych. Była też pro­ce­sja wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II. S. Alek­san­dra ze swoim ze­spo­łem roz­śpie­wa­ła cały dolny ko­ściół. W peł­nych ra­do­ści i eks­presji pio­sen­kach dzie­ci wy­śpie­wa­ły wspo­mnie­nia o św. Janie Pawle II. Po Eu­cha­ry­stii, kto tylko chciał mógł przy po­mni­ku ka­tyń­skim u­czest­ni­czyć w źa­palaniu serca dla Świę­te­go Po­la­ka. ńzie­ci prze­sła­ły ku niebu pełne wiary po­źdrowie­nie. Umiesź­czo­ne przez s. Syl­wię myśli św. Jana Pawła II wokół ko­ścioła Pal­lo­ty­nów skła­niały do re­flek­sji i przy­po­mi­na­ły o Dniu Pa­pie­skim.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Minuta dla pokoju

„Mi­nu­ta dla po­koju” to tytuł akcji zor­ga­ni­zowanej przez SK Ca­ri­tas w Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Po­koju – 21 wrze­śnia. O godz. 12.00 na mi­nu­tę zo­sta­ły prze­rwa­ne za­ję­cia, aby w chwi­li ciszy po­my­śleć o war­to­ści po­koju, po­modlić się o pokój, czy od­powie­dzieć sobie na py­ta­nie: Czy je­stem czło­wie­kiem po­koju?. Bł. Ste­fan kard. Wy­szyń­ski po­wie­dział: Pokój świa­to­wy za­czy­na się od po­koju na­sze­go serca. Innym e­lemen­tem ob­chodów tego dnia było ozdobie­nie o­grodze­nia szkol­ne­go barw­ny­mi, peł­ny­mi tre­ści pla­katami i go­łąb­ka­mi po­koju, wy­ko­na­nymi z dużym za­an­gażo­waniem przez u­czniów na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Podsumowanie pracy SK Caritas

Wo­lon­ta­riu­sze Ca­ri­tas spo­tka­li się 26 maja, aby pod­su­mować ko­lej­ny rok dzia­łal­no­ści na­sze­go szkol­ne­go koła. Tym razem sko­rzy­sta­li­śmy z go­ści­ny Sióstr Szkol­nych de Notre Dame w Otwoc­ku, które u­do­stęp­ni­ły nam swój ogród. Na po­cząt­ku przy pięk­nej gro­cie Maryi ks. Mi­chał po­prowa­dził na­bo­żeń­stwo ma­jo­we, a potem był czas na gril­la, wspól­ne za­bawy, któ­rym nie był końca. Przy tej o­ka­zji po­że­gna­li­śmy na­szych wie­lo­let­nich wo­lon­ta­riu­szy klas VIII. Dzię­ku­je­my im za lata służ­by w wo­lon­ta­riacie i ży­czymy wszel­kiej po­myśl­no­ści w życiu oraz li­czy­my na dal­szą współ­pra­cę.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas pomaga CIK

Wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC, 25 marca, jak za­wsze o­chot­nie i z ra­do­ścią wzię­li u­dział w zbiór­ce żyw­no­ści na rzecz Cen­trum In­ter­wen­cji Kry­zyso­wej w Otwoc­ku. Ko­lej­ny już raz od­by­ła się ona na te­renie skle­pu Lidl przy ul. Kra­szew­skiego w Otwoc­ku. Cie­szy­my się, u­czy­nio­nym do­brem.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas pomaga Ukrainie

Wo­lon­ta­riusz Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas z Dwu­nast­ki u­czest­ni­czy­li w ak­cjach po­mocowych zor­ga­ni­zowanych w związ­ku wojną na Ukra­inie. 9 marca wzię­li u­dział w zbiór­ce darów zor­ga­ni­zowanej na te­renie Ga­le­rii Wi­leń­skiej. Na­to­miast 17 marca udali się do Ośrod­ka Cha­ry­tatyw­no-Opie­kuń­czym w Ur­lach, gdzie przy­go­towywa­li pacz­ki do szpi­ta­li w Ży­to­mie­rzu i Ber­dy­czo­wie na Ukra­inie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Chorego

1 marca wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili dom za­kon­ny dla star­szych sióstr w Otwoc­ku, gdzie z o­ka­zji Dnia Cho­re­go o­fia­rowali przy­go­towa­ne przez sie­bie kart­ki. Krót­kie spo­tka­nie z de­lega­cją Sióstr oraz wspól­na mo­dli­twa w za­kon­nej ka­pli­cy były wy­ra­zem na­szej wraż­li­wo­ści i pa­mię­ci o o­sobach cho­rych, star­szych.

W cza­sie trwa­ją­cej wojny na Ukra­inie nie mogło za­brak­nąć mo­dli­twy o za­prze­stanie dzia­łań wo­jen­nych i trwa­ły pokój w tym kraju. Spot­ka­nie choć krót­kie, spra­wi­ło wiele ra­do­ści, a Sio­stry po­dzi­wia­ły pięk­nie wy­ko­na­ne kart­ki.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Orszak Trzech Króli

„Dzień dziś we­so­ły” pod takim ha­słem 6 stycz­nia 2022 roku odbył się pierw­szy w Otwoc­ku Or­szak Trzech Króli. Nie mogło na nim za­brać u­czniów na­szej Dwu­nast­ki, z któ­rych więk­szość to wo­lon­ta­riu­sze SKC. Ubra­ni w błę­kit­ne pe­lery­ny wy­róż­nia­li się w tłu­mie u­czest­ni­ków. Nie zwa­żając na kapsy zi­mo­wej po­gody, do­tar­li­śmy się do Be­tlejem (któ­rym była scena w Parku Miej­skim), by u­czcić Na­ro­dzone­go Pana. 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie opłatkowe SK Caritas

4 stycz­nia wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC spo­tka­li się na Wi­gilii w domu SSND. Roz­poczę­ła się ona od wspól­ne­go ko­lę­dowa­nia i mo­dli­twy w za­kon­nej ka­pli­cy, a potem był czas na dzie­lenie się o­płat­kiem i spo­tka­nie przy stole. W ra­do­ści i świą­tecz­nej at­mos­fe­rze spę­dzi­liśmy dwie go­dzi­ny, dzi­wiąc się czemu ten czas tak szyb­ko pły­nie.

Drukuj E-mail