Wydarzenia

Dwunastka świętuje Boże Narodzenie

Ten o­stat­ni, przed­świą­tecz­ny dzień był w na­szej szko­le wy­jąt­ko­wy. Wszy­scy od­święt­nie u­bra­ni, u­śmiech­nię­ci i ser­decz­ni, ży­czyli sobie wza­jem­nie we­so­łych świąt. Nie­zwy­kłą, świą­tecz­ną at­mos­fe­rę zbu­do­wa­ły rów­nież ja­seł­ka wy­sta­wio­ne przez u­czniów pod o­pie­ką s. Syl­wii i pani Ka­tarzy­ny Zyg­munt. Nie za­brakło też czasu na spo­tka­nia w kla­sach, przy świą­tecz­nych sto­łach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Odsłonięcie tablicy z Koziołkiem

Dwu­nast­ka go­ści­ła w grud­niu pana Wie­sława Ryl­skie­go, ar­ty­stę me­ta­lo­plasty­ka. Pan Wie­sław, wraz ze swoją zmar­łą żoną Sa­bi­ną, jest fun­da­to­rem mie­dzia­nej ta­bli­cy przed­sta­wiają­cej Ko­zioł­ka Ma­toł­ka, bo­ha­te­ra ko­mik­sów, któ­rych au­to­rem jest pa­tron na­szej szko­ły – Kor­nel Ma­ku­szyń­ski. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ten wspa­niały dar. Dzię­ki pań­stwu Ryl­skim, ta­bli­ca cie­szy oczy i przy­po­mi­na jed­nego z naj­bar­dziej wy­ra­zi­stych bo­ha­te­rów Ma­ku­szyń­skiego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

A w Dwunastce już świąteczna atmosfera

Do każ­de­go za­kąt­ka na­szej szko­ły wlewa się coraz śmie­lej świą­tecz­na at­mos­fe­ra. W każ­dym nie­mal miej­scu po­ja­wi­ły się bo­żona­rodze­niowe i zi­mo­we de­ko­ra­cja. Po­pa­trz­cie sami. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na­praco­wali się, by Dwu­nast­ka wy­glą­da­ła tak wspa­niale.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Trzecie balony wylądowały na Słowacji

Ko­lej­na wspa­niała wia­do­mość do­ty­czą­ca ba­lo­nów na­szych pierw­sza­ków. 9 wrze­śnia wy­lą­do­wa­ły na Sło­wa­cji, w małej miej­sco­wo­ści Žem­bero­vce. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Evie Ki­likovej, która w i­mie­niu swo­ich ro­dzi­ców prze­sła­ła nam tę in­for­ma­cję.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kolejna wiadomość o dwunastkowych balonach

Dziękujemy dziewczynkom i całej rodzince z Szydłowca.

Drukuj E-mail

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Witamy w szkole!

Wa­kacje nie­stety do­bie­gły końca. Dziś spo­tka­li­śmy się w szko­le, aby roz­począć nowy rok szkol­ny. Wy­jąt­ko­wą o­pra­wę miał po­czą­tek nauki w kla­sach pierw­szych. Ucz­nio­wie u­czest­ni­czy­li w lek­cji bań­ko­logii. Zo­bacz­cie jak było wspa­niale!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail