Wydarzenia

Konkursy z sukcesami

Ga­brie­la Gru­cho­ła, u­czen­ni­ca klasy 8d jest lau­re­at­ką czte­rech kon­kur­sów che­micz­nych. Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy fo­togra­fie i klu­czo­we in­for­ma­cje z u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród w naj­cie­kaw­szych kon­kur­sach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Bal klas ósmych

Osiem lat to bar­dzo długi czas. Upły­nął jed­nak tak szyb­ko. Taki pa­radoks. Do­pie­ro co ro­dzi­ce przy­pro­wa­dzi­li swoje małe po­cie­chy na roz­poczę­cie roku szkol­ne­go w kla­sie pierw­szej, a już damy i ka­wale­ro­wie w po­lone­zowym ko­rowodzie roz­poczy­na­ją o­stat­ni bal w szko­le pod­sta­wowej.

Ucz­nio­wie klas ó­smych Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go 3 czerw­ca wspól­ną za­bawą pod­su­mowa­li czas nauki w Dwu­na­st­ce. Ra­do­ści to­wa­rzy­szyły chwi­le wspo­mnień i re­flek­sja, że coś się koń­czy, aby roz­począł się nowy etap życia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Finał II edycji Konkursu Ortograficznego

Ucz­nio­wie klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych za­pro­sze­ni zo­sta­li do u­dzia­łu w II e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Na za­pro­sze­nie od­powie­dzia­ło 12 szkół z te­renu na­sze­go po­wia­tu, w któ­rych prze­pro­wa­dzono e­li­mina­cji szkol­ne. W marcu zaś, w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku, odbył się etap po­wia­towy kon­kursu. Ko­mi­sja wni­kliwie przej­rza­ła na­pi­sane przez u­czniów dyk­tan­da, któ­rych te­ma­ty­ka do­ty­czyła pięk­na na­sze­go po­wia­tu. 20 kwiet­nia progi o­twoc­kiej Dwu­nast­ki go­ści­ły na u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród lau­re­atów, na­uczy­cie­li oraz wła­dze po­wia­tu i mia­sta, a także spon­sorów. Warto rów­nież nad­mie­nić, że kon­kurs zo­stał wpi­sa­ny na listę za­wo­dów, które mogą być u­miesz­czo­ne na świa­dec­twie u­cznia koń­czą­ce­go szko­łę o­pu­bli­kowa­ną przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Gabrysia z przepustką do liceum!

To ko­lej­ny już tytuł Lau­re­at­ki z che­mii, tym razem w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie przed­mio­towym or­ga­ni­zowanym przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie. Po­wyż­szy tytuł u­praw­nia Ga­bry­się do wy­bo­ru u­pra­gnio­ne­go li­ceum. Ko­lej­ny raz skła­damy gra­tu­lacje! To wiel­ki suk­ces, a za­razem zna­czą­ca ulga przy pro­ce­sie re­kru­ta­cji.

Drukuj E-mail

Gratulujemy!

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że u­czen­ni­ca klasy 8d, Ga­brie­la Gru­cho­ła, zo­sta­ła lau­re­at­ką Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Che­micz­nej dla Szkół Pod­sta­wowych or­ga­ni­zowanej przez Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski w Kra­ko­wie. Obo­wią­zu­jący na kon­kursie za­kres ma­te­riału w dużym stop­niu o­bej­mował pod­sta­wę pro­gra­mową dla szko­ły śred­niej. Dwa pierw­sze etapy u­cznio­wie pi­sa­li zdal­nie. W de­cy­du­ją­cej, trze­ciej czę­ści kon­kursu wzię­ły u­dział 174 osoby, spo­sród któ­rych wy­ło­niono 20 lau­re­atów. Ga­bry­sia u­zy­ska­ła piąty wynik w kraju! Je­steśmy dumni z o­sią­gnięć na­szej u­czen­ni­cy, tym bar­dziej, że to już jej drugi wy­gra­ny w tym roku kon­kurs z che­mii. Bę­dzie­my dzie­lić ra­dość z Ga­bry­sią pod­czas u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród na kra­kow­skim u­ni­wer­sy­tecie. Cała spo­łecz­ność na­szej szko­ły skła­da ser­decz­ne gra­tu­lacje!

Drukuj E-mail

Pobierz i przeczytaj najnowszego „Corneliusa”!

Drukuj E-mail

Wierszowisko 2022

W po­nie­dzia­łek, 28 li­sto­pa­da, w sali wi­do­wiskowej PMDK od­by­ła się IV e­dy­cja „Wier­szo­wiska” – pre­zen­ta­cji ta­len­tów po­etyc­kich i re­cy­ta­tor­skich u­czniów i na­uczy­cie­li Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku. W cza­sie te­go­rocz­nego wie­czo­ru ar­ty­stycz­ne­go za­ty­tu­ło­wane­go „Ka­ru­ze­la roku” za­pre­zen­to­wano wier­sze au­tor­stwa młod­szych i star­szych twór­ców z Dwu­nast­ki, po­świę­cone pięk­nu przy­ro­dy, zmie­nia­ją­cej się w na­tu­ral­nym cyklu pór roku. Wśród nich o­prócz tek­stów dzie­ci zna­lazły się rów­nież wier­sze na­uczy­cie­li: Na­talii Grab­skiej, Bo­że­ny Ka­łasy-Fer­giń­skiej, Ma­rio­li Ro­słoniec, Do­roty Pu­cyń­skiej oraz Ka­tarzy­ny Zyg­munt.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail