Archiwum wydarzeń

Rok dla Niepodległej: Mistrzo­stwa Szkoły w Sza­chach

Po raz dwu­na­sty nasza szko­ła go­ści­ła mło­dych sza­chi­stów. Tym razem Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich wpi­sa­ły się w ob­chody 100-lecia od­zy­ska­nia nie­pod­legło­ści przez Pol­skę. Nasz tur­niej do­łą­czył do i­nicja­ty­wy „100 Tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dwunastkowy Dzień Dziecka

W po­nie­dzia­łek, 4 czerw­ca w na­szej szko­le odbył się pik­nik z o­ka­zji Dnia Dziec­ka. Na pla­cu przy szko­le po­wsta­ło praw­dzi­we we­so­łe mia­stecz­ko. Eu­ro­bun­ge­e, ku­le wod­ne, zjeż­dżal­nie, dmu­cha­ne zamki, po­ka­zy cyr­ko­we to tyl­ko nie­któ­re z a­trak­cji przy­go­towa­nych dla u­czniów. Nie­zwy­kły czas za­bawy za­koń­czył się Fe­sti­wa­lem Ko­lorów, a w świat wy­sła­ne zo­sta­ły wie­lo­barw­ne ba­lo­ny. Ten pe­łen wra­żeń dzień na pew­no dłu­go po­zosta­nie w pa­mię­ci wszyst­kich dzie­ci.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Po zdrowie do otwockich lasów

W pią­tek, 25 maja, u­czen­ni­ce na­szej szko­ły wzię­ły u­dział w raj­dzie ro­we­rowym zor­ga­ni­zowanym przez o­twoc­ki sa­ne­pid. Rajd był pod­su­mowa­niem pro­gra­mu „Trzy­maj formę”, któ­re­go celem jest pro­mowa­nie zdro­we­go stylu życia. Mimo upału, desz­czu, piasz­czy­stych dróg i stro­mych pa­gór­ków, nasze u­czen­ni­ce po­kona­ły 20 km trasy. Pod­su­mowa­niem rajdu było o­gni­sko, gdzie każdy mógł od­począć, po­si­lić się i po­dzie­lić wra­że­niami z wy­pra­wy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

W Magicznych Ogrodach

24 maja klasa 2a i 2b po­je­cha­ły na ca­ło­dniową wy­ciecz­kę do „Ma­gicz­nych Ogro­dów”. Po­zna­li­śmy se­kret­ne życie ich miesz­kań­ców. Za­przy­jaź­ni­liśmy się z Kra­sno­lu­dami, Bul­wia­kami, Mor­dola­mi, Skrza­tami. Zwie­dziliśmy dom Cza­ro­dzie­ja, Zamek Wró­żek, Do­li­nę Kwia­to­wą, Mar­chew­ko­we Pole, Ro­ban­kową Łąkę, Kra­sno­ludz­ki Gród, Mro­czy­sko, Smo­cze Gniaz­do. Były pysz­ne lody i grill. Wi­zy­ta na o­grom­nym placu zabaw ze zjeż­dżal­niami, tram­po­li­nami i in­ny­mi a­trak­cjami za­koń­czy­ła ten wspa­niały dzień.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Rok dla Niepodległej: Święto Konstytucji 3 Maja

Po­czet sztan­daro­wy, har­ce­rze i na­uczy­cie­le re­prezen­to­wa­li naszą szko­łę w miej­skich u­ro­czy­sto­ściach z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Nie za­brakło rów­nież u­czniów wraz z ro­dzi­ca­mi. Uczest­ni­czy­liśmy we Mszy św., zło­ży­li­śmy rów­nież wią­zan­kę pod po­mni­kiem przy ul. Ko­ściusz­ki.

Drukuj E-mail

Rok dla Niepodległej: Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

W pią­tek, tuż przed ma­jo­wą prze­rwą w nauce, spo­tka­li­śmy się, aby zo­ba­czyć przed­sta­wienie przy­go­towa­ne z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Dzię­ku­je­my u­czniom klasy 4d i pani Ani­cie Woj­cie­chow­skiej za wpro­wa­dze­nie nas w ra­do­sny, ale i pełen za­du­my na­strój. Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Smogowi mówimy nie!

Klasa 2a wzię­ła u­dział w pro­gra­mie e­du­ka­cyj­nym fun­da­cji PGNiG „Ro­dzi­ce i dzie­ci, po­wie­trze bez śmie­ci”. Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do dzie­ci z klas I–III szkół pod­sta­wowych. Wpro­wa­dza on te­ma­tykę po­wie­trza, jego za­nie­czysz­czeń, smogu oraz spo­sobów walki z nim, jak rów­nież ra­dze­nia sobie z o­bec­no­ścią smogu. Zajęcia prowadziła pani Da­nu­ta Szysz­ko, na­uczy­ciel­ka che­mii i przy­ro­dy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warsztaty językowe „Brit Up!” w British Council

Mi­ło­śnicy ję­zy­ka an­giel­skiego z klas VII 17 kwiet­nia od­wie­dzili Bri­tish Co­un­cil w War­szawie, gdzie przez 4 go­dzi­ny mieli o­ka­zję in­ten­syw­nie ćwi­czyć swoje u­mie­jęt­no­ści ję­zy­ko­we pod­czas warsz­tatów pro­wa­dzonych wy­łącz­nie w ję­zy­ku an­giel­skim przez eks­per­tów Bri­tish Co­un­cil.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jadwiga Fenik laureatką konkursu matematycznego

Miło jest nam za­ko­mu­ni­kować, że Ja­dwi­ga Fenik z klasy 7d zo­sta­ła LAUREATKĄ wo­je­wódz­kiego kon­kur­su ma­te­matycz­nego zor­ga­ni­zowane­go przez Ma­zo­wiec­kiego Ku­ra­to­ra Oświa­ty. Gra­tu­luje­my!

Drukuj E-mail

Wesołe wierszyki łamiące języki

W środę, 28 marca w bi­blio­te­ce odbył się kon­kurs re­cy­ta­tor­ski pt. „We­so­łe wier­szyki ła­mią­ce ję­zy­ki”. Or­ga­ni­zator­kami kon­kursu były na­uczy­ciel­ki bi­blio­te­kar­ki: Lidia Pec, Anna Dorsz, Anna Such­cic­ka. Go­ściem ho­norowym — pani wi­ce­dy­rek­tor Re­na­ta Bal­ce­rzak, na­uczy­ciel­ka ję­zy­ka pol­skie­go. Celem kon­kursu było roz­wi­ja­nie u­mie­jęt­no­ści ję­zy­ko­wych, ksz­tał­to­wanie wraż­li­wo­ści na pięk­no ję­zy­ka pol­skie­go, od­kry­wa­nie i roz­wi­ja­nie u­zdol­nień re­cy­ta­tor­skich.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail