Archiwum wydarzeń

Warsztaty językowe „Brit Up!” w British Council

Mi­ło­śnicy ję­zy­ka an­giel­skiego z klas VII 17 kwiet­nia od­wie­dzili Bri­tish Co­un­cil w War­szawie, gdzie przez 4 go­dzi­ny mieli o­ka­zję in­ten­syw­nie ćwi­czyć swoje u­mie­jęt­no­ści ję­zy­ko­we pod­czas warsz­tatów pro­wa­dzonych wy­łącz­nie w ję­zy­ku an­giel­skim przez eks­per­tów Bri­tish Co­un­cil.

Warsz­taty roz­poczę­ły się od mi­łe­go po­wi­ta­nia, na­stęp­nie siód­mo­kla­si­ści pi­sa­li kom­pu­te­rowy, in­no­wa­cyj­ny test „Aptis for Teens”, za­koń­czony u­zy­ska­niem przez u­czniów in­dy­widu­al­nych ra­por­tów z wy­ni­ka­mi.

Druga część po­le­ga­ła na warsz­tatach kul­turo­wych ze ścież­ką te­ma­tycz­ną o „The Lord of the Rings”, któ­rych celem było prze­ła­manie ba­rie­ry ję­zy­ko­wej i za­an­gażo­wanie wszyst­kich u­czest­ni­ków po­przez róż­no­rod­ne i cie­ka­we za­dania.

Drukuj E-mail