Archiwum wydarzeń

Podziękowania od rodziców

W tym roku pracę na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra szko­ły koń­czy pani Da­nu­ta Szysz­ko. W mi­nio­nym ty­go­dniu spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cielami ro­dzi­ców, któ­rzy po­dzię­kowa­li za wie­lo­let­nie peł­nienie obowiąz­ków dy­rek­to­ra. Do­łą­cza­my się do tych po­dzię­kowań i ży­czymy wielu suk­ce­sów w dal­szej pracy. Śpie­szy­my rów­nież po­in­for­mować, że pani Szysz­ko po­zosta­je w na­szej szko­le i od wrze­śnia bę­dzie u­czy­ła che­mii i przy­ro­dy.

Drukuj E-mail

Święto dwunastkowych talentów

To było praw­dzi­we świę­to dwu­nast­ko­wych ta­len­tów. W mi­nio­ną so­botę na de­skach go­ścin­nej sceny Te­atru Miej­skiego im. Ste­fa­na Ja­racza za­pre­zen­to­wała się cała rze­sza u­ta­len­to­wanych u­czniów Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Sz­tu­ki pla­stycz­ne, śpiew, ta­niec, gra na in­stru­men­tach, a nawet pokaz bia­łej broni, to wszyst­ko mogli zo­ba­czyć wi­dzo­wie, któ­rzy wy­peł­ni­li wi­dow­nię pod­czas VI e­dy­cji Aka­de­mii Ta­len­tów Dwu­nast­ki.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Piłki w ruch

Ręce do góry! Ręce na boki!
Skręt w prawo! Skręt w lewo!
I trzy pod­skoki!

Tak bawią się u­cznio­wie klasy 2c w cza­sie lek­cji. Mają wybór: krze­seł­ko lub piłka. Wy­bie­ra­ją o­czy­wi­ście dużą, czer­wo­ną piłkę te­ra­peu­tycz­ną, na któ­rej sie­dzą przy ław­kach: pi­sząc, li­cząc, czy­ta­jąc, ry­su­jąc, śpie­wa­jąc i ba­wiąc się każ­de­go dnia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sukces szachistów

W so­botę, 4 lu­te­go, w na­szej szko­le od­by­ły się XI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich. Go­ści­liśmy 64 sza­chi­stów z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kiego, głów­nie z Otwoc­ka, po­wia­tu o­twoc­kie­go i War­szawy. Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wali na dy­stan­sie 9 rund. Naj­lep­szym sza­chi­stą o­ka­zał się uczeń na­szej szko­ły Łu­kasz Zby­siń­ski z klasy 6c, który zgro­ma­dził 8 punk­tów na 9 moż­li­wych i wy­wal­czył złoty medal. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­leź­li się Bar­tek Pi­skor­ski z klasy 6c (6. miej­sce), Antek To­ma­szek z klasy 3f (7. miej­sce) i Prze­mek Mar­kow­ski z klasy 6c (9. miej­sce).

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Chrońmy dziecięce uśmiechy”

We wrze­śniu ru­szy­ła ko­lej­na, 4. już od­słona akcji współ­or­ga­ni­zowanej przez Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż i Wri­gley Po­land, pod pa­tro­natem Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Sto­ma­tologicz­ne­go i Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Sto­ma­tologii Dzie­cię­cej oraz we współ­pra­cy z Grupą LUX MED. 11 paź­dzier­nika akcja za­wi­tała do na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Festiwal rodzinny w kl. 1c

We wto­rek, 24 maja odbył się Ro­dzin­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki w kla­sie 1c. Dzie­ci śpie­wa­ły we­so­łe i e­ner­getycz­ne pio­sen­ki, któ­rych na­uczy­ły się w ciągu roku. W mię­dzy­cza­sie wcie­liły się w rolę na­uczy­cie­la pro­wa­dząc za­bawę dla ro­dzi­ców.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Matematycy na 6 z „Dwunastki”

Pod­czas ko­lej­nej e­dy­cji kon­kur­su „Ma­te­maty­ka na 6” or­ga­ni­zowane­go przez Sz­ko­łę Pod­sta­wową nr 6 w Otwoc­ku, nasi u­cznio­wie znów za­ję­ci za­szczyt­ne miej­sca:
Klasy 5:
miej­sce 1. – Ka­ro­li­na Py­tlar­czyk kl. 5c
miej­sce 3. – Ja­dwi­ga Fenig kl. 5d
Klasy 6:
miej­sce 1. Hu­bert So­bociń­ski kl. 6d

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Symultana szachowa z arcymistrzynią

Sie­dem­na­stu u­czniów na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ło w wy­jeź­dzie zor­ga­ni­zowanym przez UKS MDK Otwock na sy­mul­ta­nę sza­cho­wą na 100 sza­chow­ni­cach z o­ka­zji 100-lecia sto­łecz­no­ści Mo­kotowa. Za­wod­ni­cy mieli moż­li­wość za­grania z ar­cy­mi­strzynią Agniesz­ką Bru­st­man, mi­strzem mię­dzy­na­ro­dowym Janem Adam­skim i kan­dy­datem na mi­strza, pięt­na­sto­le­tnim Pa­try­kiem Chy­lew­skim.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wizyta „Leśnych Skrzatów”

W czwart­ko­we przed­po­łu­dnie, 3 marca, dzie­ci z grupy ” Je­ży­ków» i „Wie­wió­rek” z Przedsz­ko­la nr 10 „Leśne Skrza­ty” wy­bra­ły się na wy­ciecz­kę do Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku. Po­wi­ta­ła nas Pani Dy­rek­tor, która o­prowa­dzi­ła dzie­ci po szko­le. Zwie­dziliśmy: pokój na­uczy­ciel­ski, bi­blio­te­kę, świe­tlicę, gdzie spo­tka­li­śmy na­szych ab­sol­wen­tów, sto­łów­kę oraz se­kreta­riat szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Strażacy w klasach trzecich

W pią­tek, 26 lu­te­go klasy trze­cie wzię­ły u­dział w warsz­tatach, które pro­wa­dzi­li stra­żacy z OSP w Jó­ze­fo­wie. Dru­ho­wie: Ka­tarzy­na Kaź­mier­czak, Ma­ciej Trza­skow­ski i Piotr Kaź­mier­czak po­prowa­dzi­li za­ję­cia z u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail