Archiwum wydarzeń

Kolorowy zawrót głowy

„Ko­lorowy za­wrót głowy” — pod takim ha­słem odbył się te­go­rocz­ny bal kar­nawało­wy w na­szej szko­le. 9 lu­te­go, salę ba­lo­wą w ta­necz­nym ko­rowodzie prze­mierza­li u­cznio­wie Dwu­nast­ki pre­zen­tu­jąc swoje stro­je.

Rano bra­li­śmy u­dział w za­bawie ta­necz­nej i kon­kur­sach dla klas 1–3. Po­połu­dniu u­czniów klas 4–5 za­bawiał wo­dzi­rej. Wie­czór zaś na­le­żał do naj­star­szych u­czniów (klasy 6–7), któ­rzy ba­wi­li się na dys­ko­te­ce.

Sz­ko­da, że wszyst­ko tak szyb­ko się koń­czy. A na­stęp­ny bal do­pie­ro za rok.

Drukuj E-mail