Archiwum wydarzeń

Jak wygląda życie w Afryce?

Jak wy­glą­da życie w Afry­ce? Z pew­no­ścią zu­peł­nie in­a­czej niż w Pol­sce. Klau­dia Zie­liń­ska wie­lo­let­nia świec­ka mi­sjo­nar­ka o­powie­dzia­ła na­szym u­czniom o re­aliach życia w Kenii i na Wy­brze­żu Kości Sło­niowej. Wa­run­ki są na­praw­dę cięż­kie. Wśród wielu u­czniów pre­zen­ta­cja wy­wo­ła­ła po­ru­sze­nie. Może wśród nich jest jakiś przy­szły mi­sjo­narz?

Na razie nasza szko­ła za­an­gażo­wała się razem z Fun­da­cją Boże Ate­lier w zbiór­kę ple­ca­ków dla dzie­ci z sa­wan­ny, które w stycz­niu roz­poczy­na­ją nowy rok szkol­ny.

Wię­cej szcze­gó­łów na:

www.bozeatelier.pl

oraz na stronie facebookowej

Drukuj E-mail