Archiwum wydarzeń

Dwunastkowy Dzień Dziecka

W po­nie­dzia­łek, 4 czerw­ca w na­szej szko­le odbył się pik­nik z o­ka­zji Dnia Dziec­ka. Na pla­cu przy szko­le po­wsta­ło praw­dzi­we we­so­łe mia­stecz­ko. Eu­ro­bun­ge­e, ku­le wod­ne, zjeż­dżal­nie, dmu­cha­ne zamki, po­ka­zy cyr­ko­we to tyl­ko nie­któ­re z a­trak­cji przy­go­towa­nych dla u­czniów. Nie­zwy­kły czas za­bawy za­koń­czył się Fe­sti­wa­lem Ko­lorów, a w świat wy­sła­ne zo­sta­ły wie­lo­barw­ne ba­lo­ny. Ten pe­łen wra­żeń dzień na pew­no dłu­go po­zosta­nie w pa­mię­ci wszyst­kich dzie­ci.

fot.: Maria Szydłowska

Drukuj E-mail