Archiwum wydarzeń

Po zdrowie do otwockich lasów

W pią­tek, 25 maja, u­czen­ni­ce na­szej szko­ły wzię­ły u­dział w raj­dzie ro­we­rowym zor­ga­ni­zowanym przez o­twoc­ki sa­ne­pid. Rajd był pod­su­mowa­niem pro­gra­mu „Trzy­maj formę”, któ­re­go celem jest pro­mowa­nie zdro­we­go stylu życia. Mimo upału, desz­czu, piasz­czy­stych dróg i stro­mych pa­gór­ków, nasze u­czen­ni­ce po­kona­ły 20 km trasy. Pod­su­mowa­niem rajdu było o­gni­sko, gdzie każdy mógł od­począć, po­si­lić się i po­dzie­lić wra­że­niami z wy­pra­wy.

Drukuj E-mail