Archiwum wydarzeń

W Magicznych Ogrodach

24 maja klasa 2a i 2b po­je­cha­ły na ca­ło­dniową wy­ciecz­kę do „Ma­gicz­nych Ogro­dów”. Po­zna­li­śmy se­kret­ne życie ich miesz­kań­ców. Za­przy­jaź­ni­liśmy się z Kra­sno­lu­dami, Bul­wia­kami, Mor­dola­mi, Skrza­tami. Zwie­dziliśmy dom Cza­ro­dzie­ja, Zamek Wró­żek, Do­li­nę Kwia­to­wą, Mar­chew­ko­we Pole, Ro­ban­kową Łąkę, Kra­sno­ludz­ki Gród, Mro­czy­sko, Smo­cze Gniaz­do. Były pysz­ne lody i grill. Wi­zy­ta na o­grom­nym placu zabaw ze zjeż­dżal­niami, tram­po­li­nami i in­ny­mi a­trak­cjami za­koń­czy­ła ten wspa­niały dzień.

Drukuj E-mail