Wydarzenia

Uroczyste rozpoczęcie wakacji

Za­ję­cia szkol­ne za­koń­czone! Naj­wyż­sza pora na u­ro­czy­ste roz­poczę­cie wa­kacji. W Dwu­na­st­ce, tak jak w całej Pol­sce, u­cznio­wie o­de­bra­li dziś świa­dec­twa i na­gro­dy, tym samym koń­cząc naukę w roku szkol­nym 2022/2023. Dzi­siej­szą u­ro­czy­stość za­szczy­ci­li swoją o­bec­no­ścią go­ście: pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski – pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pani Hanna Litwin. Sz­kol­na u­ro­czy­stość stała się o­ka­zją do po­dzię­kowa­nia pani Han­nie za nie­zwy­kłą pomoc. Otóż była ona wo­lon­ta­riu­szem, a nadto do­brym du­chem, przej­ścio­wego punk­tu dla u­kra­iń­skich u­chodź­ców, który w u­bie­głym roku mie­ścił się w sa­lach gim­na­stycz­nych na­szej szko­ły. Pani Hanna Li­twin jest rów­nież au­tor­ką książ­ki o­pi­su­ją­cej ten trud­ny czas „Kro­ni­ka pierw­szego mie­sią­ca”.

Drukuj E-mail