Pielgrzymka do Niepokalanowa

Cz­ter­na­stu wo­lon­ta­riu­szy SK Ca­ri­tas, 3 paź­dzier­nika, po­je­cha­ło na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­lanowa. W pro­gra­mie wy­jaz­du zna­lazło się zwie­dza­nie Mu­zeum św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, celi św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, Mu­zeum Po­żar­nic­twa oraz o­bej­rzenie Pa­no­ramy Ty­siąc­le­cia. W ka­pli­cy św. Mak­sy­mi­liana ks. Marek Więch SAC – du­cho­wy o­pie­kun koła, od­pra­wił Mszę św., dla wo­lon­ta­riu­szy. Pięk­na, sło­necz­ne po­goda, stą­pa­nie po miej­scu u­świę­co­nym ży­ciem i pracą św. Mak­sy­mi­liana była praw­dzi­wym darem Boga. Przed od­jaz­dem wo­lon­ta­riu­sze wstą­pi­liśmy na chwi­lę mo­dli­twy, do ka­pli­cy wie­czy­stej ad­o­racji Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu, aby pro­sić o bło­gosła­wień­stwo Boże na dal­szą służ­bę. Wszy­scy, pełni do­brych wspo­mnień, bez­piecz­nie po­wró­ci­li do Otwoc­ka.

Drukuj E-mail