Dzień Papieski – „Cywilizacja życia”

Już od 23 lat w Dzień Pa­pie­ski zbie­ra­ne są datki na fun­dusz sty­pen­dial­ny „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia”. W tym roku do zbiór­ki włą­czy­ło się SK Ca­ri­tas dzia­łają­ce przy na­szej szko­le. Wo­lon­ta­riu­sze kwe­sto­wa­li przy Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku, przy­czynia­jąc się do wspie­ra­nia e­du­ka­cji zdol­nej, ale u­bo­giej mło­dzie­ży.

Z o­ka­zji Dnia Pa­pie­skiego, na o­grodze­niu pa­rafial­nym, wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili myśli św. Jana Pawła II, które w swo­jej tre­ści są wciąż ak­tu­al­ne.

Drukuj E-mail