Barwy papieskie

W po­nie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika, na szkol­nych ko­ry­ta­rzach można było zo­ba­czyć u­czniów u­bra­nych w ko­lory żółto-białe. Dla­cze­go? W ten spo­sób pra­gnę­li­śmy u­pa­mięt­nić na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka, który był nie tylko WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM, ale pierw­szym w hi­sto­rii Ko­ścioła POLSKIM PAPIEŻEM.

Drukuj E-mail