Niedziele Misyjna

W nie­dzielę, 22 paź­dzier­nika, ob­chodzony był w Ko­ście­le 97. Świa­to­wy Dzień Mi­syj­ny pod  ha­słem „Misje ser­cem Ko­ścioła”. W Pol­sce Nie­dziela Mi­syj­na roz­poczy­na Ty­dzień Mi­syj­ny. Dla u­czcze­nia tego dnia u­cznio­wie z Dwu­nast­ki prze­bra­li się za dzie­ci re­prezen­tu­ją­ce wszyst­kie kon­ty­ne­nty, przy­no­sząc do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary. Nie mogło rów­nież za­brak­nąć na­szych wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy za­an­gażo­wali się w czy­ta­nia mszal­ne i śpiew.

Drukuj E-mail