Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i z Libanu

Przez cały paź­dzier­nik u­cznio­wie na­szej szko­ły przy­no­si­li przy­bo­ry szkol­ne dla dzie­ci z Syrii i Li­ba­nu. Wszyst­kie dary, wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas spa­ko­wali, o­kle­ja­jąc pacz­ki ko­lorowy­mi ser­dusz­ka­mi. Ar­ty­ku­ły szkol­ne zo­sta­ły prze­wiezio­ne do Ca­ri­tas Pol­ska, a stam­tąd trans­por­tem lot­ni­czym, tra­fi­ły do na­szych nie­zna­nych braci i sióstr w Ch­ry­stu­sie.

Drukuj E-mail