Makulatura na cele charytatywne

Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas przy­go­towa­li ma­ku­laturę szkol­ną do wy­wie­zienia na skup. Wszyst­kie stare pod­ręcz­ni­ki naj­pierw zo­sta­ły po­sor­towa­ne oraz po­pa­kowane w małe pacz­ki, a na­stęp­nie za­pako­wane do sa­mo­chodu. Sprze­da­no ponad 1300 kg, zy­sku­jąc na cele cha­ry­tatyw­ne 130 zł.

Drukuj E-mail