Międzynarodowy Dzień Pokoju

Jak co roku, 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało na te­renie szko­ły Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju. Kon­kurs pla­stycz­ny, mi­nu­ta dla po­koju, zdo­bie­nie o­grodze­nia szkol­ne­go pla­katami wy­ko­na­nymi przez u­czniów, to e­lemen­ty ob­chodów tego dnia. Wszyst­kie dzia­łania miały na celu za­chę­cić do re­flek­sji, mo­dli­twy o tak po­trzeb­ny pokój na świe­cie i w ludz­kich ser­cach.

Drukuj E-mail