Podsumowanie roku pracy SK Caritas

25 maja wo­lon­ta­riu­sze SK Caritas spo­tka­li się na gril­lu u Sióstr SND, aby pod­su­mować ko­lej­ny rok swo­jej dzia­łal­no­ści. Wspól­na mo­dli­twa, pie­czenie kieł­ba­sek, za­bawa wy­peł­ni­ły czas prze­by­wa­nia razem. Spot­ka­nie było rów­nież o­ka­zją do po­że­gna­nia wo­lon­ta­riu­szy klas VIII, któ­rzy przez wiele lat an­gażo­wali się w dzia­łania Ca­ri­tas. Czas pły­nie i choć przy­szła pora się po­że­gnać, to po­zosta­ją dobre wspo­mnie­nia. 28 maja niektó­rzy wo­lon­ta­riu­sze po­ma­gali pod­czas od­pu­stu w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go.

 

Drukuj E-mail