Z wizytą w siedzibie Caritas DWP

W trwa­ją­cym właśnie 79. Ty­god­niu Mi­ło­sier­dzia, nasze SKC od­wie­dziło sie­dzibę Ca­ri­tas DWP w War­szawie. Wo­lon­ta­riu­sze za­po­znali się z pracą tej or­ga­ni­zacji, o któ­rej o­powie­dział ks. Rafał – wi­ce­dy­rek­tor Ca­ri­tas DWP, a jed­no­cześnie o­pie­kun SKC. Wo­lon­ta­riu­sze zo­ba­czy­li Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy dla Dziew­cząt oraz ma­gazyn Ca­ri­tas, gdzie prze­cho­wy­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju ar­ty­ku­ły roz­dzie­la­ne po­trze­bu­ją­cym. Na­stęp­nie wo­lon­ta­riu­sze po­je­cha­li do ja­dło­daj­ni pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP, wy­da­ją­cej dzien­nie 700 po­sił­ków dla ludzi po­trze­bu­ją­cych po­mocy. Tuż obok mie­ści się łaź­nia dla bez­dom­nych, gdzie rów­nież wo­lon­ta­riu­sze mogli zaj­rzeć. Bo­gat­si o nowe do­świad­cze­nia, ob­da­rowani u­po­min­ka­mi, wo­lon­ta­riu­sze wró­ci­li do Otwoc­ka.

 

Drukuj E-mail