Dzień Dobra Caritas

Nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas włą­czy­ło się w ob­chody II e­dy­cji Dnia Dobra za­inicjo­wanej przez Ca­ri­tas Pol­ska. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li przed­sta­wienie, o­powia­dają­ce o mi­ło­ści, naj­pierw o­de­sła­nej na krań­ce świa­ta, a potem go­rącz­kowo po­szu­ki­wa­nej. Pro­gram ar­ty­stycz­ny zo­stał u­bo­ga­cony pio­sen­ką o praw­dzi­wej mi­ło­ści, którą tak pięk­nie o­pi­sał św. Paweł w Pierw­szym Li­ście do Ko­ryn­tian oraz ży­cze­nia­mi skła­dany­mi przez czte­ry pory roku.

14 kwiet­nia wo­lon­ta­riu­sze wy­stą­pi­li w Domu Po­mocy Spo­łecz­nej dla osób nie­peł­no­spraw­nych w Otwoc­ku oraz w domu za­kon­nym Zgro­ma­dze­nia Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame. Na­to­miast 15 kwiet­nia za­go­ści­li w Świe­tlicy Pro­fi­lak­tycz­no-Opie­kuń­czej pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP.

Miłym ak­cen­tem były u­po­min­ki z na­pi­sem „Dzień Dobra”, które wo­lon­ta­riu­sze mogli wrę­czyć wszyst­kim, któ­rych od­wie­dzili.

Drukuj E-mail