Wolontariusze SK Caritas pomagają

Nasi wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, 17 i 18 marca, z wiel­kim za­an­gażo­waniem wzię­li u­dział w zbiór­ce żyw­no­ści na rzecz Świe­tlicy Pro­fi­lak­tycz­no-Opie­kuń­czej w Otwoc­ku pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP. Miej­scem zbiór­ki był sklep Lidl przy ul. Kra­szew­skiego w Otwoc­ku. Łącz­nie ze­bra­no 311 kg żyw­no­ści. Je­steśmy zbu­do­wa­ni hoj­no­ścią i o­twar­to­ścią serca wielu miesz­kań­ców na­sze­go mia­sta.

Drukuj E-mail