Z wizytą w domu zakonnym

Wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili 1 lu­te­go dom za­kon­ny, w któ­rym miesz­ka­ją star­sze i chore sio­stry. Oka­zją ku temu był Dzień Życia Kon­se­krowa­nego ob­chodzony 2 lu­te­go oraz Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Cho­re­go ob­chodzony 11 lu­te­go. Wo­lon­ta­riu­sze za­pre­zen­to­wali krót­ki pro­gram ar­ty­stycz­ny, zło­ży­li sio­strom ży­cze­nia oraz wrę­czy­li pa­miąt­ko­we kart­ki. W za­kon­nej ka­pli­cy mo­dli­li się za wszyst­kie osoby chore.

Drukuj E-mail