Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Rok­sa­na Rudna, Laura No­wic­ka i Ola Ko­łodziej 19 stycz­nia re­prezen­to­wa­ły naszą szko­łę na V Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Kolęd i Pa­sto­rałek, który odbył się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 373 w War­szawie. Cie­szy­my się z suk­ce­sów na­szych u­czest­ni­czek. Laura i Rok­sa­na o­trzy­ma­ły wy­róż­nie­nie w gru­pie wie­ko­wej klas 4-6 śpie­wa­jąc nie­zwy­kle ta­necz­ną pa­sto­rał­kę „Od serca do ucha”. Ich wy­stęp u­pięk­szył ko­lęd­nik z gwiaz­dą, w któ­re­go wcie­lił się Mi­łosz Paska. Ola za­ję­ła 1. miej­sce w gru­pie wie­ko­wej klas 7-8. Wy­ko­nu­jąc na­stro­jową bo­żona­rodze­niową pio­sen­kę „Noel”. To­wa­rzy­szyły jej Magda Pod­gór­ska i Na­talia Czwoj­dziń­ska wy­ko­nu­jąc do u­two­ru ta­niec z fla­gami. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom!

Drukuj E-mail