Dzień św. Mikołaja

Dnia 6 grud­nia w pro­gach na­szej szko­ły po­wi­ta­liśmy św. Mi­ko­łaja. Odwie­dził on u­czniów kl. 1–3, a to­wa­rzy­szyły mu u­ro­cze a­nioł­ki. Wśród o­gól­nej ra­do­ści i śpie­wu dzie­ci zo­sta­ły ob­da­rowane sło­dy­cza­mi. Do klas star­szych św. Mi­ko­łaj po­słał a­nioł­ków, któ­rzy po­czę­stowa­li u­czniów cu­kier­ka­mi i za­chę­ci­li ich do na­ślado­wania św. Mi­ko­łaj w do­broci.

Drukuj E-mail