Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dla wo­lon­ta­riu­szy Sz­ko­lone­go Koła Ca­ri­tas przy SP12 szcze­gól­nym dniem był 4 grud­nia. Uczest­ni­cząc we Mszy św. w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go o godz. 11.00 dzię­ko­wa­li Bogu za Jego bło­gosła­wień­stwo na co dzień. Oka­zją do tego był Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Wo­lon­ta­riu­sza ob­chodzony co roku 5 grud­nia. Wo­lon­ta­riu­sze za­an­gażo­wali się w przy­go­towa­nie li­tur­gii. W pro­ce­sji z da­rami o­prócz chle­ba i wina przy­nie­śli do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary: lam­pion, le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riac­kie oraz różę. Na ko­niec Mszy św. ks. Mi­chał – nasz a­sy­stent ko­ściel­ny – wrę­czył nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje. Dal­szy ciąg świę­to­wa­nia odbył się 16 grud­nia u domu za­kon­nym Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame. Wo­lon­ta­riu­sze spo­tka­li się razem na wi­gilii czer­piąc ra­dość z prze­by­wa­nia ze sobą i wspól­nej za­bawy.

Drukuj E-mail