Międzynarodowy Dzień Pokoju

Jak co roku, 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało na te­renie szko­ły Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju. Kon­kurs pla­stycz­ny, mi­nu­ta dla po­koju, zdo­bie­nie o­grodze­nia szkol­ne­go pla­katami wy­ko­na­nymi przez u­czniów, to e­lemen­ty ob­chodów tego dnia. Wszyst­kie dzia­łania miały na celu za­chę­cić do re­flek­sji, mo­dli­twy o tak po­trzeb­ny pokój na świe­cie i w ludz­kich ser­cach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Podsumowanie roku pracy SK Caritas

25 maja wo­lon­ta­riu­sze SK Caritas spo­tka­li się na gril­lu u Sióstr SND, aby pod­su­mować ko­lej­ny rok swo­jej dzia­łal­no­ści. Wspól­na mo­dli­twa, pie­czenie kieł­ba­sek, za­bawa wy­peł­ni­ły czas prze­by­wa­nia razem. Spot­ka­nie było rów­nież o­ka­zją do po­że­gna­nia wo­lon­ta­riu­szy klas VIII, któ­rzy przez wiele lat an­gażo­wali się w dzia­łania Ca­ri­tas. Czas pły­nie i choć przy­szła pora się po­że­gnać, to po­zosta­ją dobre wspo­mnie­nia. 28 maja niektó­rzy wo­lon­ta­riu­sze po­ma­gali pod­czas od­pu­stu w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Z wizytą w siedzibie Caritas DWP

W trwa­ją­cym właśnie 79. Ty­god­niu Mi­ło­sier­dzia, nasze SKC od­wie­dziło sie­dzibę Ca­ri­tas DWP w War­szawie. Wo­lon­ta­riu­sze za­po­znali się z pracą tej or­ga­ni­zacji, o któ­rej o­powie­dział ks. Rafał – wi­ce­dy­rek­tor Ca­ri­tas DWP, a jed­no­cześnie o­pie­kun SKC. Wo­lon­ta­riu­sze zo­ba­czy­li Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy dla Dziew­cząt oraz ma­gazyn Ca­ri­tas, gdzie prze­cho­wy­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju ar­ty­ku­ły roz­dzie­la­ne po­trze­bu­ją­cym. Na­stęp­nie wo­lon­ta­riu­sze po­je­cha­li do ja­dło­daj­ni pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP, wy­da­ją­cej dzien­nie 700 po­sił­ków dla ludzi po­trze­bu­ją­cych po­mocy. Tuż obok mie­ści się łaź­nia dla bez­dom­nych, gdzie rów­nież wo­lon­ta­riu­sze mogli zaj­rzeć. Bo­gat­si o nowe do­świad­cze­nia, ob­da­rowani u­po­min­ka­mi, wo­lon­ta­riu­sze wró­ci­li do Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Dobra Caritas

Nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas włą­czy­ło się w ob­chody II e­dy­cji Dnia Dobra za­inicjo­wanej przez Ca­ri­tas Pol­ska. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li przed­sta­wienie, o­powia­dają­ce o mi­ło­ści, naj­pierw o­de­sła­nej na krań­ce świa­ta, a potem go­rącz­kowo po­szu­ki­wa­nej. Pro­gram ar­ty­stycz­ny zo­stał u­bo­ga­cony pio­sen­ką o praw­dzi­wej mi­ło­ści, którą tak pięk­nie o­pi­sał św. Paweł w Pierw­szym Li­ście do Ko­ryn­tian oraz ży­cze­nia­mi skła­dany­mi przez czte­ry pory roku.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wolontariusze SK Caritas pomagają

Nasi wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, 17 i 18 marca, z wiel­kim za­an­gażo­waniem wzię­li u­dział w zbiór­ce żyw­no­ści na rzecz Świe­tlicy Pro­fi­lak­tycz­no-Opie­kuń­czej w Otwoc­ku pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP. Miej­scem zbiór­ki był sklep Lidl przy ul. Kra­szew­skiego w Otwoc­ku. Łącz­nie ze­bra­no 311 kg żyw­no­ści. Je­steśmy zbu­do­wa­ni hoj­no­ścią i o­twar­to­ścią serca wielu miesz­kań­ców na­sze­go mia­sta.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Z wizytą w domu zakonnym

Wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili 1 lu­te­go dom za­kon­ny, w któ­rym miesz­ka­ją star­sze i chore sio­stry. Oka­zją ku temu był Dzień Życia Kon­se­krowa­nego ob­chodzony 2 lu­te­go oraz Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Cho­re­go ob­chodzony 11 lu­te­go. Wo­lon­ta­riu­sze za­pre­zen­to­wali krót­ki pro­gram ar­ty­stycz­ny, zło­ży­li sio­strom ży­cze­nia oraz wrę­czy­li pa­miąt­ko­we kart­ki. W za­kon­nej ka­pli­cy mo­dli­li się za wszyst­kie osoby chore.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Rok­sa­na Rudna, Laura No­wic­ka i Ola Ko­łodziej 19 stycz­nia re­prezen­to­wa­ły naszą szko­łę na V Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Kolęd i Pa­sto­rałek, który odbył się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 373 w War­szawie. Cie­szy­my się z suk­ce­sów na­szych u­czest­ni­czek. Laura i Rok­sa­na o­trzy­ma­ły wy­róż­nie­nie w gru­pie wie­ko­wej klas 4-6 śpie­wa­jąc nie­zwy­kle ta­necz­ną pa­sto­rał­kę „Od serca do ucha”. Ich wy­stęp u­pięk­szył ko­lęd­nik z gwiaz­dą, w któ­re­go wcie­lił się Mi­łosz Paska. Ola za­ję­ła 1. miej­sce w gru­pie wie­ko­wej klas 7-8. Wy­ko­nu­jąc na­stro­jową bo­żona­rodze­niową pio­sen­kę „Noel”. To­wa­rzy­szyły jej Magda Pod­gór­ska i Na­talia Czwoj­dziń­ska wy­ko­nu­jąc do u­two­ru ta­niec z fla­gami. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień św. Mikołaja

Dnia 6 grud­nia w pro­gach na­szej szko­ły po­wi­ta­liśmy św. Mi­ko­łaja. Odwie­dził on u­czniów kl. 1–3, a to­wa­rzy­szyły mu u­ro­cze a­nioł­ki. Wśród o­gól­nej ra­do­ści i śpie­wu dzie­ci zo­sta­ły ob­da­rowane sło­dy­cza­mi. Do klas star­szych św. Mi­ko­łaj po­słał a­nioł­ków, któ­rzy po­czę­stowa­li u­czniów cu­kier­ka­mi i za­chę­ci­li ich do na­ślado­wania św. Mi­ko­łaj w do­broci.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dla wo­lon­ta­riu­szy Sz­ko­lone­go Koła Ca­ri­tas przy SP12 szcze­gól­nym dniem był 4 grud­nia. Uczest­ni­cząc we Mszy św. w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go o godz. 11.00 dzię­ko­wa­li Bogu za Jego bło­gosła­wień­stwo na co dzień. Oka­zją do tego był Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Wo­lon­ta­riu­sza ob­chodzony co roku 5 grud­nia. Wo­lon­ta­riu­sze za­an­gażo­wali się w przy­go­towa­nie li­tur­gii. W pro­ce­sji z da­rami o­prócz chle­ba i wina przy­nie­śli do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary: lam­pion, le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riac­kie oraz różę. Na ko­niec Mszy św. ks. Mi­chał – nasz a­sy­stent ko­ściel­ny – wrę­czył nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje. Dal­szy ciąg świę­to­wa­nia odbył się 16 grud­nia u domu za­kon­nym Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame. Wo­lon­ta­riu­sze spo­tka­li się razem na wi­gilii czer­piąc ra­dość z prze­by­wa­nia ze sobą i wspól­nej za­bawy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Adopcja serca Nadiana Umutoniwase zakończona!

In­for­mujemy, że du­cho­wa ad­op­cja Na­diana Umu­to­ni­wa­se z Rwan­dy zo­sta­ła za­koń­czona z po­wodu zmia­ny miej­sca zamiewszkania dziec­ka i braku kon­tak­tu z ro­dzi­ną. Cie­szy­my się, że przez ponad rok mo­gli­śmy wspie­rać jego roz­wój. Dnia 16 wrze­śnia z Pal­lo­tyń­skie­go Se­kreta­riatu Mi­syj­ne­go o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję o ad­op­cji no­we­go chłop­ca Sin­thia Com­pa­ore. Ma on 13 lat i po­chodzi z Bur­ki­na Faso. Ota­czamy go naszą du­cho­wą i ma­te­rial­ną tro­ską.

Drukuj E-mail