Dzień Papieski

W świę­to­wa­nie te­go­rocź­nego Dnia Pa­pie­skiego licź­nie włą­czy­li się u­cźnio­wie i wo­lon­ta­riu­sze SKC na­szej szko­ły. 16 paź­dzier­nika w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go przy­go­towa­li pięk­ną o­pra­wę li­tur­gicz­ną Mszy św. dla dzie­ci. Wo­lon­ta­riu­sze u­bra­ni w ko­szul­ki SKC, czy­ta­li czy­ta­nia, śpie­wa­li psalm, pro­wa­dzi­li mo­dli­twę wier­nych. Była też pro­ce­sja wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II. S. Alek­san­dra ze swoim ze­spo­łem roz­śpie­wa­ła cały dolny ko­ściół. W peł­nych ra­do­ści i eks­presji pio­sen­kach dzie­ci wy­śpie­wa­ły wspo­mnie­nia o św. Janie Pawle II. Po Eu­cha­ry­stii, kto tylko chciał mógł przy po­mni­ku ka­tyń­skim u­czest­ni­czyć w źa­palaniu serca dla Świę­te­go Po­la­ka. ńzie­ci prze­sła­ły ku niebu pełne wiary po­źdrowie­nie. Umiesź­czo­ne przez s. Syl­wię myśli św. Jana Pawła II wokół ko­ścioła Pal­lo­ty­nów skła­niały do re­flek­sji i przy­po­mi­na­ły o Dniu Pa­pie­skim.

Ciąg dal­szy ob­chodów XXII Dnia Pa­pie­skiego pt. „Blask Praw­dy” miał miej­sce na te­renie na­szej szko­ły. Kilka dni wcze­śniej wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili na sźkol­nym o­grodze­niu frag. róż­nych wy­po­wie­dzi św. Jana Pawła II oraz kwiat­ki w bar­wach pa­pie­skich. W środę 19 X z i­nicja­ty­wy SKC zo­sta­ła prze­pro­wa­dzona akcja barwy pa­pie­skie. Ucź­nio­wie przy­sźli u­bra­ni do szko­ły w ko­lorach żółto – bia­łych. Na dru­giej lek­cji, dużą salę gim­na­stycz­ną wy­peł­nił ży­wio­łowy śpiew chór­ku s. Oli. „Santo, nie ma co tamto”, „Totus Tuus”, „Wa­do­wi­ce moje mia­sto”, to tylko nie­któ­re ty­tu­ły pio­se­nek, które u­sły­sze­li nasi u­cźnio­wie. Śpiew prze­pla­tał mini kon­kurs o św. Janie Pawle II z na­gro­dami. Po kon­cer­cie dzie­ci, mło­dzież, na­uczy­cie­le na­szej szko­ły udali się na nie­bieskie bo­isko, aby za­palić serce dla Nie­zwy­kłego Po­la­ka – Świę­te­go Pa­pie­ża.

Drukuj E-mail