Tydzień Misyjny

„Bę­dzie­cie moimi świad­kami” to hasło 96. Ty­god­nia Mi­syj­ne­go, który roz­począł się w nie­dzielę 23 paź­dzier­nika. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy Mszy św. dla dzie­ci w Pa­rafii Księ­ży Pal­lo­ty­nów. Zo­sta­ła też wy­ko­na­na o­kolicz­no­ściowa de­ko­ra­cja, w któ­rej ko­lorowe ma­te­riały sym­bo­li­zowa­ły po­szcze­gól­ne kon­ty­ne­nty. Mi­syj­na mo­dli­twa wier­nych po­łą­czona z pro­ce­sją świa­tła o­gar­nę­ła pro­ble­my ludzi ży­ją­cych w Afry­ce, Ame­ry­ce, Eu­ro­pie, Oce­anii, Azji.

 

Drukuj E-mail