Aktualności

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wa­kacyj­nych dy­żu­rów w przed­szko­lach pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia podczas zgłoszenia. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywają się w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 roku.

Informacja o terminach dyżurów

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drukuj E-mail

Przedszkole wznawia działalność 25 maja

UM Otwoc­ka in­for­mu­je, że pu­blicz­ne przed­szko­la i żło­bek w na­szym mie­ście wzno­wią dzia­łal­ność, wg wy­tycz­nych re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go, od dn. 25 maja.

 

Drukuj E-mail

Możliwość wznowienia działalności przedszkola

W związ­ku z moż­li­wo­ścią wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści przed­szko­la dzia­łają­ce­go przy na­szej szko­le, pro­si­my o skła­danie de­kla­racji – wnio­sku o przy­ję­cie dziec­ka na za­ję­cia o­pie­kuń­cze w przed­szko­lu. Wy­peł­nio­ną de­kla­rację na­le­ży prze­słać na adres ma­ilo­wy szko­ły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.05.2020.

Poniżej do pobrania deklaracja – wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.

DEKLARACJA

Drukuj E-mail