Aktualności

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Za­wiadamiamy, że w związ­ku ze sta­nem e­pi­demicz­nym w kraju, ulega zmia­nie ter­min wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia kart zgło­szeń dziec­ka na dyżur wa­kacyj­ny do przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wowych.

Ter­min o­kre­ślony pier­wot­nie w har­mo­nogramie za­pi­sów na okres 23.03.2020–10.04.2020 jest nie­ak­tu­al­ny i ulega zmia­nie. Za­pi­sy na dyżur od­by­wać się będą od 15.05.2020 do 5.06.2020.

Drukuj E-mail

Apel Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
w związ­ku z za­wie­szeniem zajęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych
w dniach 12–25 marca 2020 r.

W związ­ku z na­si­le­niem za­cho­rowań na COVID-19 de­cy­zją Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej od 12 do 25 marca 2020 r. za­wie­szo­ne zo­sta­ły za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach o­świa­towych (pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych). Dzia­łanie to ma na celu o­gra­ni­cze­nie roz­prze­strzenia­nia się za­każe­nia ko­rona­wi­ru­sem. W związ­ku z po­wyż­szym oraz sy­gna­łami zgła­szany­mi do sta­cji sa­ni­tar­no-e­pi­demio­logicz­nych o sy­tu­acjach nie­wła­ściwego za­cho­wania Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor

Sa­ni­tar­ny a­pe­lu­je, o:

 • do­pil­nowa­nie, aby ze wzglę­du na bez­pieczeń­stwo zdro­wot­ne, dzie­ci i mło­dzież w tym
 • o­kre­sie po­zosta­ły w domu, nie prze­miesz­cza­ły się, o­gra­ni­czy­ły prze­by­wa­nie
 • w miej­scach pu­blicz­nych, gdzie mogą być duże sku­pi­ska ludzi (ko­mu­ni­ka­cja pu­blicz­na,
 • cen­tra han­dlo­we, kluby, itp.),
 • zwró­ce­nie uwagi na moż­li­wość or­ga­ni­zowania przez u­czniów spo­tkań to­wa­rzy­skich
 • (tzw. „ko­rona­par­ty”, „do­mó­wek” itp.) i za­kazanie swoim dzie­ciom spę­dza­nia czasu
 • wol­ne­go w ta­kiej for­mie,
 • prze­strzega­nie zasad hi­gie­ny o­sobi­stej (w tym hi­gie­ny kasz­lu i ki­cha­nia oraz czy­sto­ści
 • rąk), a także sys­te­ma­tycz­nego sprzą­ta­nia i czy­sto­ści po­miesz­czeń go­spodar­stwa
 • do­mowe­go,
 • sto­sowa­nie się do za­le­ceń Mi­nister­stwa Zdro­wia i Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go,
 • śle­dzenie na bie­żą­co ko­mu­ni­ka­tów Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go, Mi­nister­stwa Zdro­wia i Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej o sy­tu­acji e­pi­demio­logicz­nej w kraju.

Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor Sa­ni­tar­ny

Drukuj E-mail

Zarządzenie dotyczące boisk

W celu za­po­bie­żenia roz­prze­strzenia­niu się ko­rona­wi­ru­sa SARS-Cov-2 wśród miesz­kań­ców Mia­sta Otwoc­ka w dniach od 13 do 25 marca 2020 roku dzia­łal­ność bo­iska szkol­ne­go po­łożone­go przy ul. An­driol­le­go 76 w Otwoc­ku, zo­sta­je za­wie­szo­na.

Treść zarządzenia dyrektora szkoły

Drukuj E-mail

Uwaga, ogłaszamy konkursy!

Rok 2020 jest Ro­kiem Ju­bi­le­uszo­wym dla na­szej Sz­ko­ły. „Dwu­nast­ka” ob­chodzi 35. u­ro­dzi­ny! Z tej o­ka­zji w na­szej pla­ców­ce od­bę­dzie się sze­reg wy­da­rzeń. Obec­ną prze­rwę od zajęć w szko­le chce­my wy­ko­rzystać mię­dzy in­ny­mi na wy­ko­na­nie prac kon­kur­sowych.

Ogła­szamy na­stę­pu­ją­ce kon­kur­sy:

 1. Kon­kurs pla­stycz­ny dla klas 0–7
 2. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku pol­skim dla klas 4–8
 3. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku an­giel­skim dla klas 4–8
 4. Kon­kurs na cie­ka­wy sce­na­riusz lek­cji o te­ma­ty­ce ju­bi­le­uszo­wej dla kas 6–8

Tytuł prze­wod­ni wszyst­kich kon­kur­sów: „SZKOLNE OBRAZKI”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Uwaga! Szkoła i przedszkole zamknięte

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z de­cy­zją Pre­zesa Rady Mi­nistrów Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kiego ogłoszoną po po­sie­dzeniu Rzą­do­we­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go, w dniach 12–13.03.2020 (czwar­tek, pią­tek) w pla­ców­kach o­świa­towych zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach w tych dniach będą się od­by­wa­ły za­ję­cia opie­kuń­cze w godz. 7.00–17.00 (szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje będą u­do­stęp­nia­ne te­lefo­nicz­nie lub na stro­nie in­ter­neto­wej szko­ły).

Od po­nie­dział­ku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szko­ły i przed­szko­la zo­sta­ją za­mknię­te. Ro­dzi­com dzie­ci do 8 roku życia przy­słu­guje za­si­łek o­pie­kuń­czy w licz­bie 14 dni na pod­sta­wie u­sta­wy z dnia 2 marca 2020 roku o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19, in­nych cho­rób za­kaź­nych oraz wy­wo­ła­nych nimi sy­tu­acji kry­zyso­wych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór o­świad­cze­nia do­stęp­ny na stro­nie ZUS.

Ape­lu­jemy o od­powie­dzial­ność i do­pil­nowa­nie, aby dzie­ci w tym cza­sie po­zosta­ły w do­mach i nie kon­taktowały się z ró­wie­śnika­mi i o­soba­mi star­szy­mi.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia ob­ja­wów, bądź kon­taktu z osobą z grupy ry­zyka pro­si­my o kon­takt z Po­wia­tową Sta­cją Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­logicz­ną w Otwoc­ku: tel. 22 779 48 33 w godz. 7.30–15.05, tel. 515 256 220 czyn­ny w dni po­wsze­dnie w godz. 15.05–20.00, w so­botę, nie­dziele i świę­ta w godz. 10.00–15.00. In­fo­li­nia ca­ło­dobowa: 800 190 590.

In­for­ma­cja z po­sie­dzenia Gmin­ne­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go

Komunikat MEN

Uwaga! REKRUTACJA do szko­ły i od­dzia­łów przed­szkol­nych od­by­wać się bę­dzie w go­dzi­nach od 7.00 do 10.00. Wnio­sek w ko­per­cie lub tecz­ce o­pa­trzonej ak­tu­al­nym nu­me­rem te­lefo­nu na­le­ży po­zosta­wić w wy­zna­czo­nym w szko­le miej­scu. W razie ko­niecz­no­ści ko­rek­ty bę­dzie­my się z Pań­stwem kon­tak­tować te­lefo­nicz­nie.

Drukuj E-mail

„Otwarte Szkoły Otwocka”

Zw­ra­cam się z u­przej­mą proś­bą o za­po­znanie się z Re­gu­la­mi­nem re­kru­ta­cji i zasad u­czest­nic­twa w pro­jek­cie „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka”, który jest do­stęp­ny po­ni­żej. Bar­dzo pro­szę, aby Pań­stwa dzie­ci o­de­bra­ły od wy­cho­waw­ców do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne. Pro­szę wy­peł­nić je czy­tel­nie i zwró­cić do na­uczy­cie­la lub do po­koju 4C (przy sto­łów­ce).

►Regulamin rekrutacji do projektu

Drukuj E-mail