Aktualności

Zdalne nauczanie

Sza­now­ni Pań­stwo,

od kilku ty­go­dni mie­rzy­my się z sy­tu­acją, która nie miała miej­sca w naj­now­szej hi­sto­rii świa­ta i Pol­ski. Wpły­wa ona na funk­cjo­nowa­nie szko­ły, o czym Pań­stwo do­skona­le wie­dzą. Ucz­nio­wie po­zosta­ją w do­mach od 12.03.2020 i w związ­ku z tym u­czest­ni­czą w lek­cjach pro­wa­dzonych w try­bie on-line. Aby u­po­rząd­kować ten, do tej pory, nieco cha­otycz­ny pro­ces, od 25 marca wpro­wa­dzamy pewne zmia­ny.

W dzien­niku e­lek­tro­nicz­nym, co­dzien­nie do godz. 10.00, prze­ka­zy­wane będą in­for­ma­cje na temat lek­cji re­ali­zo­wanych w danym dniu oraz a­pli­kacji i plat­form wy­ko­rzystywa­nych do zdal­nej pracy wska­zane przez na­uczy­cie­li. Za­ję­cia re­ali­zo­wane będą sys­te­ma­tycz­nie, zgod­nie z u­sta­lo­nym do­tych­czas pla­nem lek­cji.

W przy­pad­ku pro­ble­mów, pro­szę o kon­takt z wy­cho­waw­cą. Ist­nie­je też moż­li­wość kon­taktu z psy­cho­logiem i pe­da­go­giem szko­ły.

Za­chę­cam Pań­stwa i u­czniów do kon­taktowania się z na­uczy­cie­lami w godz. 9.00–13.00 oraz za­po­znania się z ma­te­riałami za­war­ty­mi na stro­nie szko­ły w za­kład­ce „Zdal­ne na­uczanie”.

Po­nie­waż do­cie­ra­ją do nas in­for­ma­cje o dużym ob­cią­że­niu u­czniów tą nową i trud­ną me­to­dą pracy, bę­dzie­my re­ago­wali i sta­rali się tak mo­dy­fi­kować naszą pracę, aby za­ję­cia nie ge­nero­wa­ły trud­no­ści i prze­mę­czenia.

Życzę Pań­stwu i Pań­stwa bli­skim dużo zdro­wia.

Beata Szy­dłow­ska
Dy­rek­tor Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12

Drukuj E-mail