Aktualności

„Otwarte Szkoły Otwocka”

Nasze mia­sto re­ali­zu­je pro­jekt „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka”, na który w ra­mach pro­gra­mów u­nij­nych u­zy­ska­ło 2 900 000 zł do­ta­cji. Pro­gram, któ­re­go celem jest pod­nie­sienie po­ziomu e­du­ka­cji o­twoc­kich u­czniów, o­bej­mie 784 ucz­niów o­twoc­kich szkół pod­sta­wowych oraz 100-o­sobową kadrę na­uczy­ciel­ską. W ra­mach pro­jektu zo­sta­nie zre­ali­zo­wane:

 • bez­płat­ne za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne;
 • in­dy­widu­alizacja wspar­cia dla u­czniów o spe­cjal­nych po­trze­bach roz­wojowych i e­du­ka­cyj­nych oraz z nie­peł­no­spraw­no­ściami;
 • szko­le­nia do­skona­lą­ce dla kadry dy­dak­tycz­nej;
 • do­posa­że­nie 31 pra­cow­ni ma­te­matycz­no-przy­rod­ni­czych i u­two­rze­nie pra­cow­ni mię­dzysz­kol­nej;
 • stwo­rze­nie mo­bil­nych sta­cji in­for­ma­tycz­nych wy­ko­rzystywa­nych pod­czas zajęć lek­cyj­nych.

Wkrótce więcej informacji.

Drukuj E-mail

Wyprawka przedszkolaka i zerówkowicza

Po­ni­żej po­da­je­my wykaz nie­zbęd­nych rze­czy dla dziec­i roz­poczy­na­ją­cych naukę w od­dzia­łach przed­szkol­nych.

 • pi­żam­ka,
 • szczo­tecz­ka i pasta do mycia zębów, kubek,
 • dwie rolki pa­pie­ru ręcz­ni­ko­we­go,
 • dwa kom­ple­ty ubrań na zmia­nę (spodnie, bluz­ka, majt­ki, skar­pet­ki, raj­sto­py),
 • po­dusz­ka i koc,
 • strój na gim­na­sty­kę (ko­szul­ka, spoden­ki),
 • kap­cie,
 • ryza pa­pie­ru

Ubran­ka po­win­ny być trwa­le pod­pi­sa­ne np. na metce.

Na ze­bra­niu or­ga­ni­zacyj­nym po­in­for­mu­je­my o szczegółach i in­nych ma­te­riałach.

Wyprawka zerówkowicza poniżej:

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dziękujemy za udany piknik

Dro­dzy Ro­dzi­ce!

Za nami pik­nik z o­ka­zji Dnia Dziec­ka. Przy­niósł on wiele u­śmie­chów na twa­rzach Wa­szych po­ciech. Ra­do­sna za­bawa, która wy­peł­ni­ła teren wokół szko­ły, to za­słu­ga przede wszyst­kim Pań­stwa, któ­rzy w tak nie­zwy­kły spo­sób włą­czy­li­ście się w przy­go­towa­nia i re­ali­zację tego świę­ta. Z ca­łe­go serca, w i­mie­niu wła­snym i dzie­ci, dzię­ku­je­my!

Nasze po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy rów­nież do Spon­sorów, któ­rzy wspar­li przed­się­wzięcie ma­te­rial­nie i fi­nan­so­wo.

Drukuj E-mail

Wierszowisko

15 li­sto­pa­da 2018 roku w Te­atrze Miej­skim w Otwoc­ku odbył się wie­czór po­etyc­ki po­świę­cony na­szej Oj­czyź­nie – Pol­sce oraz na­szej małej i nie­po­zor­nej, ale jakże bli­skiej nam Oj­czyź­nie, jaką jest Otwock. To spo­tka­nie było pod­su­mowa­niem szkol­nych, „dwu­nast­ko­wych” ob­chodów stu­le­cia od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbiórka makulatury trwa

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu przy­po­mi­na o trwa­ją­cej zbiór­ce ma­ku­latury. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­jemy in­for­ma­cję, że do stycz­nia u­cznio­wie na­szej szko­ły przy­nie­śli jej już ponad 1200 ki­lo­gra­mów. Sz­cze­gól­nym za­an­gażo­waniem w akcję wy­ka­zali się u­cznio­wie klasy 5b, któ­rzy do tej pory u­zbie­ra­li 330 ki­lo­gra­mów. Za­chę­camy wszyst­kich do u­dzia­łu w akcji, któ­rej celem jest pomoc pod­opiecz­nym ro­dzin­nych domów dziec­ka. Jed­no­cześnie zwra­camy się z proś­bą, aby ze wzglę­dów or­ga­ni­zacyj­nych ma­ku­laturę pa­ko­wać w pacz­ki wa­żą­ce nie wię­cej niż 5 ki­lo­gra­mów. Dzię­ku­je­my!

Drukuj E-mail

Święto biblioteki

Wy­sta­wy no­wo­ści książ­ko­wych, ko­lorowe ba­lo­ny i sło­dy­cze – tym nasza szkol­na bi­blio­te­ka roz­poczę­ła świę­to­wa­nie Dnia Bi­blio­tek Sz­kol­nych. 30 li­sto­pa­da 2017 r. od 8.00 za­praszały­śmy na­szych u­czniów do wspól­nej za­bawy. Chęt­nych do wzię­cia u­dzia­łu w za­pro­ponowanych przed­się­wzię­ciach było wielu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail