Aktualności

Nowe zasady korzystania z boisk

Mając na u­wa­dze Roz­porzą­dze­nie Rady Mi­nistrów z dnia 2 maja 2020 r. w spra­wie u­sta­no­wie­nia o­kre­ślonych o­gra­ni­czeń, na­kazów i za­kazów w związ­ku z wy­stą­pie­niem e­pi­demii o­biekty spor­towe – tj. bo­isko peł­no­wy­mia­rowe przy ul. Kar­czew­skiej oraz Or­li­ki od 4 maja są o­twar­te dla miesz­kań­ców Otwoc­ka w godz. 10.00–20.00 po u­przed­niej po­twier­dzonej re­zer­wa­cji zło­żonej na adres ma­ilo­wy: bo­isko@o­twock.pl. Bo­iska szkol­ne o­twar­te są w godz. 8.00–15.00 – obowią­zu­je re­zer­wa­cja te­lefo­nicz­na w szko­le.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalif. do przedszkola

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­ni­żej do­stęp­ne są listy kan­dy­datów za­kwali­fiko­wanych i nie­za­kwalifiko­wanych do przedszkola. Wy­ni­ki na­bo­ru mogą Pań­stwo rów­nież spraw­dzić lo­gu­jąc się na konto u­two­rzone pod­czas re­jestra­cji lub na skrzyn­ce ma­ilo­wej (jeśli zo­sta­ła po­da­ny adres ma­ilo­wy pod­czas re­jestra­cji).

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kandydaci przyjęci do kl. 1

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­ni­żej do­stęp­na jest lista kan­dy­datów przyjętych do klas pierwszych. Informację o przyjęciu można również zweryfikować logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zdalne nauczanie

Sza­now­ni Pań­stwo,

od kilku ty­go­dni mie­rzy­my się z sy­tu­acją, która nie miała miej­sca w naj­now­szej hi­sto­rii świa­ta i Pol­ski. Wpły­wa ona na funk­cjo­nowa­nie szko­ły, o czym Pań­stwo do­skona­le wie­dzą. Ucz­nio­wie po­zosta­ją w do­mach od 12.03.2020 i w związ­ku z tym u­czest­ni­czą w lek­cjach pro­wa­dzonych w try­bie on-line. Aby u­po­rząd­kować ten, do tej pory, nieco cha­otycz­ny pro­ces, od 25 marca wpro­wa­dzamy pewne zmia­ny.

W dzien­niku e­lek­tro­nicz­nym, co­dzien­nie do godz. 10.00, prze­ka­zy­wane będą in­for­ma­cje na temat lek­cji re­ali­zo­wanych w danym dniu oraz a­pli­kacji i plat­form wy­ko­rzystywa­nych do zdal­nej pracy wska­zane przez na­uczy­cie­li. Za­ję­cia re­ali­zo­wane będą sys­te­ma­tycz­nie, zgod­nie z u­sta­lo­nym do­tych­czas pla­nem lek­cji.

W przy­pad­ku pro­ble­mów, pro­szę o kon­takt z wy­cho­waw­cą. Ist­nie­je też moż­li­wość kon­taktu z psy­cho­logiem i pe­da­go­giem szko­ły.

Za­chę­cam Pań­stwa i u­czniów do kon­taktowania się z na­uczy­cie­lami w godz. 9.00–13.00 oraz za­po­znania się z ma­te­riałami za­war­ty­mi na stro­nie szko­ły w za­kład­ce „Zdal­ne na­uczanie”.

Po­nie­waż do­cie­ra­ją do nas in­for­ma­cje o dużym ob­cią­że­niu u­czniów tą nową i trud­ną me­to­dą pracy, bę­dzie­my re­ago­wali i sta­rali się tak mo­dy­fi­kować naszą pracę, aby za­ję­cia nie ge­nero­wa­ły trud­no­ści i prze­mę­czenia.

Życzę Pań­stwu i Pań­stwa bli­skim dużo zdro­wia.

Beata Szy­dłow­ska
Dy­rek­tor Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12

Drukuj E-mail

Zdalne nauczanie

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

 

 

 

PLATFORMY EDUKACYJNE

POLECANE PRZEZ NAUCZYCIELI

 

Edukacja wczesnoszkolna:

https://epodreczniki.pl/

https://pistacja.tv/

https://matzoo.pl/

https://szaloneliczby.pl/

https://www.math.edu.pl/

 

Język polski:

https://epodreczniki.pl/

http://www.wlaczpolske.pl/

https://ninateka.pl/

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/4474,Audycje

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf

https://lektury.gov.pl/lektura/

https://www.dyktanda.net/

https://dyktanda.online/

 

Matematyka

gwo.pl – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

www.kangur-mat.pl/– „Kangur”

jersz.pl/contests.html – Łowcy talentów

www.matzoo.pl – Ćwiczenia z matematyki

www.e-zadania.pl– Zadania z matematyki

www.matematykadladzieci.pl/ – Matematyka w grach 

www.geogebra.org/cms/pl/ – Program o geometrii dla dzieci

www.thatquiz.org/pl/ – Nauka matematyki

polska.superhost.pl – Edukacja na wesoło, matematyka i kurs programowania

https://pistacja.tv/ – wideolekcje z matematyki

 

Religia

https://wydawnictwokatechetyczne.pl/category/podstawowa/

 

Wiele przedmiotów:

https://www.nowaera.pl/naukazdalna,

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://pl.khanacademy.org/

https://pl.padlet.com/

https://epodreczniki.pl/

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

Przedszkole:

www.nowaeradlaprzedszkola.pl

 

Wirtualne muzea i galerie:

https://www.zwiadowcahistorii.pl/przez-pandemie-od-dzis-zwiedzisz-biskupin-z-przewodnikiem-na-zywo-w-sieci/

 

Logopeda:

www.logofigle.pl

www.mimowa.pl

Drukuj E-mail

Zwrot kwot za niewykorzystane posiłki

W związ­ku z za­wie­szeniem dzia­łal­no­ści pla­có­wek o­świa­towych, u­przej­mie in­for­mu­je­my, że zwrot o­pła­ty za po­sił­ki do­kony­wa­ny bę­dzie w for­mie od­pi­su na­leż­no­ści w na­stęp­nym mie­sią­cu.

Drukuj E-mail