Aktualności

Zwrot kwot za niewykorzystane posiłki

W związ­ku z za­wie­szeniem dzia­łal­no­ści pla­có­wek o­świa­towych, u­przej­mie in­for­mu­je­my, że zwrot o­pła­ty za po­sił­ki do­kony­wa­ny bę­dzie w for­mie od­pi­su na­leż­no­ści w na­stęp­nym mie­sią­cu.

Drukuj E-mail