Aktualności

Komunikat dla rodziców i uczniów

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji i Nauki z dnia 5 li­sto­pa­da 2020 r. zmie­nia­ją­cego roz­porzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go o­gra­ni­cze­nia funk­cjo­nowa­nia jed­no­stek sys­te­mu o­świa­ty w związ­ku z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) po­czy­na­jąc od po­nie­dział­ku, 9 li­sto­pa­da 2020 r. do 29 li­sto­pa­da 2020 r. zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia sta­cjo­nar­ne dla u­czniów klas 1–3 we wszyst­kich o­twoc­kich szko­łach pod­sta­wowych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.

Lek­cje będą pro­wa­dzone wy­łącz­nie na plat­for­mie TEAMS, zgod­nie z do­tych­cza­sowym pla­nem.

O spo­sobie wy­po­życze­nia kom­pu­te­rów u­czniom, zgod­nie z za­po­trze­bowaniem zgło­szonym do wy­cho­waw­ców klas, po­in­for­mu­je­my w po­nie­dzia­łek.

Drukuj E-mail

Plac zabaw i boiska zamknięte

In­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na pro­wa­dzone przy szko­le prace bu­dow­la­ne zwią­za­ne z ter­mo­moder­ni­za­cję bu­dyn­ku, plac zabaw i bo­iska będą nie­czyn­ne dla miesz­kań­ców. Za u­trud­nie­nia prze­pra­szamy. Za­praszamy już wkrót­ce, po za­koń­cze­niu in­we­sty­cji.

Drukuj E-mail

Półtora roku patronatu nad pomnikiem „Katyń – 1940”

14 kwiet­nia 2019 r., pod­czas u­ro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zowanej przez na­uczy­cie­li i u­czniów Ze­spo­łu Szkół im. Ks. Ste­fa­na Kard. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie, nasza szko­ła prze­ję­ła rocz­ny pa­tro­nat nad po­mnikiem „Katyń – 1940”. 29 wrze­śnia 2020 roku pa­tro­nat zo­stał prze­ka­zany spo­łecz­no­ści Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 1 im. K. I. Gał­czyń­skie­go w Otwoc­ku.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Procedury wynikające z reżimu sanitarnego w szkole

Pro­si­my o za­po­znanie się z pro­ce­du­ra­mi obowią­zu­jący­mi w szko­le, wy­ni­ka­ją­cymi ze wzmo­żone­go re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go.

Procedura przebywania ucznia w szkole

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie Covid-19

Drukuj E-mail

Zakończenie roku szkolnego

W dniu za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go świa­dec­twa będą wy­da­wane u­czniom lub ro­dzi­com wg po­niż­sze­go har­mo­nogramu na bo­iskach szkol­nych (dwa sta­no­wi­ska na każ­dym bo­isku). W przy­pad­ku desz­czo­wej po­gody świa­dec­twa będą wy­da­wane w sze­ściu róż­nych drzwiach do szko­ły. Uwaga! Nie ma obowiąz­ku od­bioru świa­dec­twa w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie. Świa­dec­twa można bę­dzie o­de­brać w szko­le w ter­mi­nie póź­niej­szym lub we wrze­śniu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail