Aktualności

Komunikat dla rodziców i uczniów

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji i Nauki z dnia 5 li­sto­pa­da 2020 r. zmie­nia­ją­cego roz­porzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go o­gra­ni­cze­nia funk­cjo­nowa­nia jed­no­stek sys­te­mu o­świa­ty w związ­ku z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) po­czy­na­jąc od po­nie­dział­ku, 9 li­sto­pa­da 2020 r. do 29 li­sto­pa­da 2020 r. zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia sta­cjo­nar­ne dla u­czniów klas 1–3 we wszyst­kich o­twoc­kich szko­łach pod­sta­wowych.

Wobec tego a­nalo­gicz­nie do 29 li­sto­pa­da 2020 r. zo­sta­je prze­dłu­żo­ne za­wie­szenie zajęć sta­cjo­nar­nych dla u­czniów klas 4–8 szkół pod­sta­wowych.

Otwoc­kie przed­szko­la i od­dzia­ły przed­szkol­ne przy szko­łach pod­sta­wowych będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian, za­pew­niając o­pie­kę i re­ali­zację pod­sta­wy pro­gra­mowej. Ewen­tu­al­nie inne roz­wią­za­nia w tym za­kre­sie mogą wy­ni­kać ze zmian stanu fak­tycz­ne­go i praw­ne­go dla­te­go pro­si­my o bie­żą­ce mo­ni­torowa­nie ko­mu­ni­ka­tów na na­szych stro­nach in­ter­neto­wych .

Po­wyż­sze o­zna­cza, że u­cznio­wie wszyst­kich klas o­twoc­kich szkół pod­sta­wowych do 29 li­sto­pa­da 2020 r. będą re­ali­zo­wali obowią­zek szkol­ny i obowią­zek nauki wy­łącz­nie w try­bie zdal­nym.

Po­czy­na­jąc od po­nie­dział­ku, 9 li­sto­pa­da 2020 r. o­twoc­kie szko­ły będą miały obowią­zek za­pew­nienia zajęć o­pie­kuń­czych w świe­tlicach szkol­nych dla u­czniów, któ­rych ro­dzi­ce będą bez­po­śred­nio za­an­gażo­wani w walkę z pan­de­mią COVID-19.

W o­kre­sie za­wie­szenia zajęć sta­cjo­nar­nych dy­rek­to­rzy szkół mogą u­moż­li­wić u­czniom klas ó­smych in­dy­widu­al­ne kon­sul­ta­cje w ma­łych gru­pach, do 5 osób z za­cho­waniem wszel­kich wy­tycz­nych do­ty­czą­cych bez­pieczeń­stwa e­pi­demicz­nego.

Z uwagi na fakt, że po­szcze­gól­ne etapy o­lim­piad, kon­kur­sów i tur­nie­jów od­by­wa­ją się w róż­nych ter­mi­nach od wrze­śnia do czerw­ca w o­kre­sie za­wie­szenia zajęć sta­cjo­nar­nych dy­rek­to­rzy szkół u­moż­li­wią w razie ta­kiej po­trze­by prze­pro­wa­dzenie ta­kich wy­da­rzeń na te­renie danej szko­ły.

Drukuj E-mail