Aktualności

Półtora roku patronatu nad pomnikiem „Katyń – 1940”

14 kwiet­nia 2019 r., pod­czas u­ro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zowanej przez na­uczy­cie­li i u­czniów Ze­spo­łu Szkół im. Ks. Ste­fa­na Kard. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie, nasza szko­ła prze­ję­ła rocz­ny pa­tro­nat nad po­mnikiem „Katyń – 1940”. 29 wrze­śnia 2020 roku pa­tro­nat zo­stał prze­ka­zany spo­łecz­no­ści Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 1 im. K. I. Gał­czyń­skie­go w Otwoc­ku.

Pierw­szym za­daniem, o­prócz po­rząd­kowa­nia te­renu wokół po­stu­men­tu, było przy­go­towa­nie ob­chodów 80. rocz­ni­cy a­gre­sji so­wiec­kiej na Pol­skę.

80. rocz­ni­ca a­gre­sji so­wiec­kiej na Pol­skę

22 wrze­śnia 2020 roku nasza szko­ła przy­go­towa­ła u­ro­czy­stość u­pa­mięt­niają­cą so­wiec­ką a­gre­sję na Pol­skę. Uro­czy­sto­ści roz­poczę­ły się od Mszy św., po któ­rej prze­nio­sły się pod po­mnik „Katyń – 1940”. W prze­mó­wieniach pani dy­rek­tor Beaty Szy­dłow­skiej, pana wi­ce­prezy­den­ta Pawła Walo oraz pana Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka mo­gli­śmy u­sły­szeć o tra­ge­dii tam­tych dni. Ucz­nio­wie na­szej szko­ły przy­go­towa­li pro­gram słow­no-mu­zycz­ny a 123 Dru­ży­na Har­cer­ska „Wę­drow­ne Ptaki” od­da­ła hołd o­fia­rom Ape­lem Po­le­głych od­czy­ta­nym przez phm. Mi­cha­ła Ba­ne­go.

Wier­szo­wisko 2019 – „Nasza oj­czy­zna w pa­mięt­nikach i li­stach”

W li­sto­pa­dzie 2019 roku w Te­atrze Miej­skim im. Ste­fa­na Ja­racza w Otwoc­ku spo­łecz­ność na­szej szko­ły przy­go­towa­ła u­ro­czy­ste wier­szo­wisko „Nasza oj­czy­zna w pa­mięt­nikach i li­stach”. Pod­czas spo­tka­nia re­cy­to­wa­ne były wier­sze, śpie­wa­ne pio­sen­ki, pre­zen­to­wa­ne listy m.in tych, któ­rzy zgi­nę­li w Ka­ty­niu. W spo­sób szcze­gól­ny po­zwa­lało to u­zmy­sło­wić nam ogrom cier­pienia tych osób. Na­strój po­tę­gowa­ła pięk­na mu­zy­ka.

Pa­tro­nat w ob­li­czu pan­de­mii

Pa­tro­nat na po­mnikiem „Katyń – 1940” zbiegł się z o­głosze­niem w na­szym kraju i na świe­cie pan­de­mii, co u­nie­moż­liwiło zor­ga­ni­zowanie co­rocz­nych u­ro­czy­sto­ści przy po­mniku w kwiet­niu 2020 roku i prze­ka­zanie pa­tro­natu ko­lej­nej pla­ców­ce. Nasi u­cznio­wie i na­uczy­cie­le za­cho­wu­jąc środ­ki o­stroż­no­ści nadal dbali o po­mnik, tym samym pod­kre­śla­jąc fakt, że pa­mięć o po­le­głych w kwiet­niu 1940 roku nigdy nie za­gi­nie.

We wrze­śniu, kiedy nasi u­cznio­wie wró­ci­li do szkół przy­go­towa­li mon­taż słow­ny pod po­mnikiem Katyń u­pa­mięt­niają­cy a­gre­sję so­wie­tów z 17 wrze­śnia 1939 roku i za­mor­dowanych bo­ha­te­rów w Ka­ty­niu i in­nych miej­scach kaźni.

81. rocz­ni­ca ataku Związ­ku So­wiec­kiego na Pol­skę

W nie­dziel­ne po­połu­dnie, 20 wrze­śnia 2020 roku, spo­łecz­ność na­szej szko­ły wzię­ła u­dział w u­ro­czy­sto­ści po­świę­conej o­fia­rom so­wiec­kiej a­gre­sji. Msza świę­ta, pocz­ty sztan­daro­we , prze­mó­wienia pani dy­rek­tor Beaty Szy­dłow­skiej oraz pana wi­ce­prezy­den­ta Pawła Walo przy­po­mnia­ły hi­sto­rię tam­tych dni. Pod po­mnikiem zo­sta­ły zło­żone kwia­ty, za­palo­ne zni­cze.

Prze­ka­zanie pa­tro­natu nad po­mnikiem „Katyń – 1940”

29 wrze­śnia prze­ka­zali­śmy pa­tro­nat nad po­mnikiem „Katyń – 1940” spo­łecz­no­ści Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 1 im. K. I. Gał­czyń­skie­go w Otwoc­ku. Pod­czas skrom­nej u­ro­czy­sto­ści pani dy­rek­tor Beata Szy­dłow­ska wrę­czy­ła przed­sta­wi­cielom li­ceum sta­tu­et­kę bę­dą­cą mi­nia­tu­rą po­mnika oraz akt pa­tro­nac­ki. Miło nam było go­ścić dy­rek­tor szko­ły, panią Jo­an­nę Mi­chal­czyk oraz mło­dzież. Ucz­nio­wie na­szej szko­ły przy­go­towa­li tę chwi­lę prace pla­stycz­ne «Katyń 1940».

Rok na­sze­go pa­tro­natu to czas pod­czas któ­re­go przy­bli­żyliśmy u­czniom Dwu­nast­ki wiel­ką hi­sto­rycz­ną tra­ge­dię. Star­li­śmy się naj­god­niej u­pa­mięt­nić ty­sią­ce Po­la­ków za­mor­dowanych przez so­wiec­kich zbrod­nia­rzy w 1940 roku. Dba­jąc o po­mnik ksz­tał­to­wali­śmy po­sta­wę sza­cun­ku dla po­le­głych. Wie­dząc że pa­mięć o nich świad­czy o ży­wych od­da­li­śmy hołd o­fi­ce­rom, żoł­nie­rzom po­le­głym w o­bronie oj­czy­zny.

Drukuj E-mail