Aktualności

Procedury wynikające z reżimu sanitarnego w szkole

Pro­si­my o za­po­znanie się z pro­ce­du­ra­mi obowią­zu­jący­mi w szko­le, wy­ni­ka­ją­cymi ze wzmo­żone­go re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go.

Procedura przebywania ucznia w szkole

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie Covid-19

Drukuj E-mail