Aktualności

Nowe zasady korzystania z boisk

Mając na u­wa­dze Roz­porzą­dze­nie Rady Mi­nistrów z dnia 2 maja 2020 r. w spra­wie u­sta­no­wie­nia o­kre­ślonych o­gra­ni­czeń, na­kazów i za­kazów w związ­ku z wy­stą­pie­niem e­pi­demii o­biekty spor­towe – tj. bo­isko peł­no­wy­mia­rowe przy ul. Kar­czew­skiej oraz Or­li­ki od 4 maja są o­twar­te dla miesz­kań­ców Otwoc­ka w godz. 10.00–20.00 po u­przed­niej po­twier­dzonej re­zer­wa­cji zło­żonej na adres ma­ilo­wy: bo­isko@o­twock.pl. Bo­iska szkol­ne o­twar­te są w godz. 8.00–15.00 – obowią­zu­je re­zer­wa­cja te­lefo­nicz­na w szko­le.

Wy­ma­ganym jest, aby re­zer­wu­ją­cy zgło­sił licz­bę u­czest­ni­ków zajęć i gier spor­towych. Obo­wią­zu­je de­zyn­fek­cja rąk dla wcho­dzą­cych i o­pusz­cza­ją­cych o­biekt spor­towych (środ­ki de­zyn­fek­cji będą do­stęp­ne na miej­scu). De­zyn­feko­wa­ny bę­dzie także sprzęt spor­towy po każ­dej gru­pie u­czest­ni­ków. Wy­łą­cza się moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z szat­ni i węzła sa­ni­tar­ne­go (poza to­a­le­tą). W cza­sie gry w piłkę lub u­pra­wiania in­ne­go spor­tu na wy­zna­czo­nym o­biek­cie spor­towym można zdjąć ma­secz­kę.

Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje na temat re­zer­wa­cji boisk można u­zy­skać w Wy­dzia­le Pro­mocji i Spraw Spo­łecz­nych: tel.: 22 779 20 01 w. 170.

Drukuj E-mail