Aktualności

E-Podręczniki

Mi­nister­stwo Edu­ka­cji Na­ro­dowej pro­ponu­je za­po­znanie się z ser­wi­sem in­ter­neto­wym za­wie­rają­cym pod­recz­ni­ki w wer­sji e­lek­tro­nicz­nej prze­zna­czo­ne mię­dzy in­ny­mi dla u­czniów szko­ły pod­sta­wowej. Ser­wis do­stęp­ny jest pod ad­re­sem: epodreczniki.pl.

Drukuj E-mail

Listy dzieci zakwalifikowanych

In­for­mu­je­my, że przed se­kreta­riatem szko­ły zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy dzie­ci za­kwa­li­fiko­wanych i nie­za­kwa­lifiko­wanych do klas pierw­szych i od­dzia­łu przed­szkol­nego.

Drukuj E-mail

Spotkanie z policjantami

W środę, 8 paź­dzier­nika, na bo­isku szkol­nym od­by­ło się spo­tka­nie z po­li­cjan­tami i pokaz tre­su­ry psów po­li­cyj­nych. Dzie­ci z ośmiu klas pierw­szych i dwóch klas „0” do­wie­dzia­ły się, jak na­le­ży bez­piecz­nie za­cho­wać się w kon­tak­tach ze zwie­rzę­ta­mi, jak u­ni­kać a­gre­syw­nych za­cho­wań. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia pani na­czel­nik Wy­dzia­łu Ruchu Dro­gowe­go – Anna Dydek za­po­znała dzie­ci z za­sadami po­ru­sza­nia się pie­szych w ruchu dro­go­wym, bez­piecz­nym za­cho­waniem pod­czas jazdy sa­mo­chodem, prze­pro­wa­dzi­ła prak­tycz­ną lek­cję na skrzy­żo­wa­niu przy szko­le.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kontakt do Rady Rodziców

Uwaga Ro­dzi­ce! Udo­stęp­nia­my Pań­stwu adres ma­ilo­wy Rady Ro­dzi­ców. Skrzyn­ka pocz­towa jest ob­słu­gi­wa­na wy­łącz­nie przez ro­dzi­ców. Za­chę­camy do wy­mia­ny ko­re­spon­den­cji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Dodatkowe zajęcia dla kl. 6

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się spraw­dzianem w kla­sach szó­stych, zor­ga­ni­zowane zo­sta­ły do­dat­kowe, obowiąz­kowe za­ję­cia z ję­zy­ka pol­skie­go i ma­te­maty­ki dla u­czniów w dniach re­ko­lek­cji szkol­nych. Ucz­nio­wie spo­ty­ka­ją się w szko­le na za­ję­ciach o godz. 8.20, a o 10.00 udają się pod o­pie­ką na­uczy­cie­li do ko­ścioła. Za­ję­cia od­by­wać się będą od po­nie­dział­ku 24 marca do środy 26 marca we­dług gra­fi­ku za­miesz­czo­nego po­ni­żej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Bezpłatny obiad

Źródło: www.sxc.hu Rzą­do­wy pro­gram po­mocy pań­stwa w za­kre­sie do­ży­wia­nia u­moż­li­wia przy­zna­nie bez­płat­nego po­sił­ku mię­dzy in­ny­mi u­czniom do mo­men­tu u­koń­cze­nia nauki w szko­le po­nad­gim­nazjal­nej. Pomoc w po­sta­ci go­rą­ce­go po­sił­ku może być przy­zna­na, je­żeli dochód na osobę w ro­dzi­nie nie prze­kra­cza 150 % kry­te­rium do­chodowego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail