Finał akcji „Rodacy – Bohaterom”

Za­koń­czy­li­śmy ko­lej­ną akcję Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu „Dwu­nast­ki”, która po­le­ga­ła na zbiór­ce pro­duk­tów spo­żyw­czych o dłu­go­trwa­łym ter­mi­nie waż­no­ści dla pol­skich kom­ba­tan­tów miesz­ka­ją­cych na Li­twie. Dzię­ki o­grom­ne­mu za­an­gażo­waniu szkol­nych wo­lon­ta­riu­szy, a także po­szcze­gól­nych klas, udało się ze­brać nie­ma­łą ilość darów, dzię­ki któ­rym nasi bo­ha­te­rowie za­grani­cą będą mogli mieć pięk­ne i ra­do­sne świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

Przy­po­mnij­my, że po­mi­mo swo­ich wiel­kich za­sług dla oj­czy­ste­go kraju – Pol­ski, żyją oni w wiel­kim u­bó­stwie i sa­mot­no­ści, dla­te­go jesz­cze raz skła­damy wszyst­kim po­dzię­kowa­nia za przy­nie­sio­ne dary. In­for­mu­je­my, że wo­lon­ta­riu­sze szkol­ne­go koła po po­li­cze­niu i za­pako­waniu wszyst­kich przy­nie­sio­nych pro­duk­tów spo­żyw­czych, prze­ka­zali je na ręce pana Pa­try­ka Po­pi­sa, który w ca­ło­ści ko­or­dy­nu­je tą akcją.

Ze­bra­li­śmy:

62 pacz­ki ma­karo­nu – 27,3 kg
31 kg cukru
15,5 kg mąki
10 bu­te­lek oleju – 9,5 litra
79 pu­szek z żyw­no­ścią, w tym: kon­ser­wy mię­sne 3,9 kg, kon­ser­wy rybne 2,2 kg, pasz­te­ty 1,5 kg, wa­rzy­wa 7,2 kg, owoce 10 kg
35 o­pa­kowań ryżu – 18 kg
46 ta­bli­czek cze­ko­la­dy – 4,8 kg
6 pa­czek kakao – 730 g
41 o­pa­kowań kaszy – 17 kg
20 pa­czek her­ba­ty – 950 g
4 pacz­ki cu­kier­ków – 880 g
9 o­pa­kowań kawy – 1,7 kg
kawa Inka 150 g
mleko w prosz­ku 500 g
2 o­pa­kowania wafli ry­żo­wych – 260 g
płat­ki owsia­ne 500 g
sól 500 g
5 o­pa­kowań ki­sie­lu
5 o­pa­kowań bu­dy­niu
4 ba­to­ny cze­ko­la­dowe
pa­lusz­ki 270 g
ba­kalie 200 g
13 o­pa­kowań cia­stek i sło­dy­czy – 1,7 kg
ke­czup 470 g
musz­tar­da 225 g
ma­jo­nez 170 g
2 sło­iki dżemu 540 g
mar­mo­lada 590 g
oraz 4 go­towe pacz­ki
oraz 58 kart z ży­cze­nia­mi świą­tecz­ny­mi

Drukuj E-mail