Pomoc dla schroniska w Celestynowie

W paź­dzier­niku Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu „Dwu­nast­ki” za­koń­czy­ło pierw­szą w tym roku szkol­nym akcję, która miała na celu zbie­ra­nie darów dla schro­ni­ska w Ce­lesty­no­wie. Dzię­ki wspa­niałym wo­lon­ta­riu­szom, a także o­grom­ne­mu za­an­gażo­waniu wszyst­kich u­czniów na­szej szko­ły, udało się ze­brać sporą ilość rze­czy.

Po prze­li­czeniu wszyst­kich darów ob­li­czono, że łącz­nie ze­bra­no ok. 110 kg karmy mo­krej i ok. 137 kg karmy su­chej. Oprócz tego u­cznio­wie przy­nie­śli smy­cze, miski, le­go­wi­ska oraz ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we, które rów­nież zo­sta­ły prze­ka­zane zwie­rzę­tom. Po za­koń­cze­niu akcji nasi wo­lon­ta­riu­sze udali się do schro­ni­ska, aby o­sobi­ście prze­ka­zać dary i po­znać życie zwie­rząt w tym miej­scu. W i­mie­niu ca­łe­go Sz­kol­nego Koła dzię­kuj­my wszyst­kim za o­ka­zaną pomoc.

Fot.: facebook.com/celestyniaki/

Drukuj E-mail