Pomoc dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

W Otwoc­ku funk­cjo­nuje In­ter­wen­cyj­ny Ośro­dek Pre­adop­cyj­ny, który przyj­mu­je ma­lu­chy pro­sto z sali po­rodowej, in­ter­wen­cji do­mowej, a nawet z „okna życia”. To je­dy­ne takie miej­sce w kraju. Wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu „Dwu­nast­ki” mają przy­jem­ność o­głosić o­gól­nosz­kolną akcję wspie­ra­ją­cą o­środek, a po­le­ga­ją­cą na zbie­ra­niu po­trzeb­nych ar­ty­ku­łów dla dzie­ci tam prze­by­wa­ją­cych. Zbiór­ka darów trwa do 20 grud­nia.

Każdy uczeń może przy­nieść:

  • pie­lu­chy w roz­mia­rach 2, 3, 4, 4+, 5, 6;
  • chu­s­tecz­ki na­wil­żane;
  • o­biad­ki, de­ser­ki i kasz­ki dla nie­mow­ląt;
  • pod­kła­dy hi­gie­nicz­ne;
  • mleka mo­dy­fi­kowa­ne (En­fa­mil AR, Pu­ra­mi­no, Be­bi­lon Pepti 1 i 2);
  • ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne dla nie­mow­ląt (np. Oc­te­ni­sept, Li­no­mag, Su­do­cre­my, kremy, e­mo­lien­ty itp.);
  • che­mię dla nie­mow­ląt (prosz­ki do pra­nia, płyny do płu­ka­nia).
  • ar­ty­ku­ły do pie­lę­gna­cji (płyny an­ty­sep­tycz­ne, rę­ka­wicz­ki ni­try­owe w rozm. S i M)
  • Wszyst­kie dary można skła­dać do sali 5A lub 3A.

Drukuj E-mail