Tydzień Misyjny

W niedzielę, 21 paź­dzier­nika roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło li­tur­gię na Mszy św. dla dzie­ci. Wo­lon­ta­riu­sze czy­ta­li o­kolicz­no­ściowe ko­men­ta­rze, czy­ta­nia mszal­ne, po­prowa­dzi­li mo­dli­twę po­wszech­ną.

Wzię­li też, wraz z dzieć­mi prze­bra­ny­mi w stro­je mi­syj­ne u­dział w spe­cjal­nie przy­go­towa­nej pro­ce­sji z da­rami. Wśród sym­bo­licz­nych darów do oł­ta­rza zo­sta­ły przy­nie­sio­ne świe­ca, Pismo Świę­te, ró­ża­niec mi­syj­ny. W ty­go­dniu po­prowa­dzi­li rów­nież ró­ża­niec w in­ten­cji misji.

Drukuj E-mail