XVIII Dzień Papieski

Te­go­rocz­ny XVIII już Dzień Pa­pie­ski był ob­chodzony pod ha­słem: „Św. Jan Paweł II – pro­mie­niowa­nie oj­costwa”. Pod­trzy­mu­jąc pa­mięć o Wiel­kim na­szym Ro­da­ku zo­stał prze­pro­wa­dzony kon­kurs pla­stycz­ny dla klas I–IV „ŚW. JAN PAWEŁ II – PRAWDZIWY TATO”. Spo­śród pięk­nych prac wy­ko­na­nych przez dzie­ci ko­mi­sja na­gro­dzi­ła i wy­róż­ni­ła na­stę­pu­ją­ce:

Klasy I–II:
I miej­sce – Do­mi­nika Ta­larek 1a
II miej­sce – Zosia Mia­now­ska 1b
III miej­sce – Maja Duda 2a

Wy­róż­nie­nia:
Oli­wia So­roka 2a
Alek­san­dra Wą­sow­ska 1a

Klasy III–IV:
I miej­sce – Mag­dale­na Pod­gór­ska 3b
II miej­sce – Edyta Śli­fir­czyk 4g
III miej­sce – To­masz Ka­sprzak 4e

Wy­róż­nie­nia:
Alek­san­dra Sit­nik 4c
Ju­dy­ta Prząd­ka 4a
Fran­ci­szek Ula­tow­ski 4e

Gra­tu­luje­my zwy­cięz­com i ży­czymy dal­szych suk­ce­sów ar­ty­stycz­nych!

Dla klas star­szych – 18 paź­dzier­nika zo­stał zor­ga­ni­zowany KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II – KOŁO FORTUNY. Ucz­nio­wie licz­nie wzię­li w nim u­dział. Praw­dzi­wą a­trak­cją, o­prócz na­gród, była moż­li­wość pusz­cze­nia w ruch koła, przy po­mocy któ­re­go, u­cznio­wie lo­sowa­li py­ta­nia.

Z o­ka­zji Dnia Pa­pie­skiego Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało ka­wiaren­kę, na któ­rej wśród wielu słod­ko­ści nie za­brakło pa­pie­skich kre­mó­wek. Do­chód zo­stał prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­tatyw­ne.

Drukuj E-mail