Dzień Pokoju

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju, przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło akcję „Panie uczyń mnie na­rzę­dziem Twego po­koju”. Wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili na te­renie szko­ły przy­go­towa­ne przez sie­bie pla­katy pro­pa­gu­ją­ce idee po­koju. Na drzwiach sal lek­cyj­nych po­ja­wi­ła się mo­dli­twa św. Fran­cisz­ka o po­koju. Pod­czas ka­te­chez u­cznio­wie mo­dli­li się, aby każdy czło­wiek żył w po­koju i a­by­śmy sami nie­śli pokój tam, gdzie je­steśmy.

Drukuj E-mail