Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat – gdzie i kiedy?

Co ty­dzień w środę, na pierw­szej dłu­giej prze­rwie, w sali 5A od­by­wa­ją się ze­bra­nia SKW – Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu, na któ­rych o­ma­wiane są zbli­ża­ją­ce się akcje oraz spra­wy or­ga­ni­zacyj­ne. Do Wo­lon­ta­riatu w SP12 w Otwoc­ku może do­łą­czyć każdy za­in­te­reso­wany uczeń na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Bank Żywności

W pią­tek i so­botę, 28 i 29 li­sto­pa­da roku szkolny wo­lon­ta­riat do­łą­czył do świą­tecz­nej akcji „Bank Żyw­no­ści” or­ga­ni­zowanej przez in­sty­tu­cje cha­ry­tatyw­ne zrze­szo­ne w Fe­dera­cji Pol­skich Ban­ków Żyw­no­ści. Nasze jed­nost­ki SKW w tym roku (2014) sta­cjo­nowały w po­bli­skim Car­re­fo­urze przy ul. Ma­tej­ki. Przez dwa dni, w piąt­ko­we po­połu­dnie i przez całą so­botę, wo­lon­ta­riu­sze ze SP 12 zbie­ra­li olej, kon­ser­wy, sło­dy­cze oraz pro­duk­ty o dłu­go­trwa­łej przy­dat­no­ści od osób ro­bią­cych w skle­pie za­ku­py oraz roz­da­wali u­lot­ki.

Drukuj E-mail

Wolontariat wspiera „Górę Grosza”

Od o­głosze­nia akcji pod ha­słem „Góra Gro­sza” w pią­tek, 21 li­sto­pa­da, Wo­lon­ta­riat jest chęt­ny do wspie­ra­nia ca­łe­go wy­da­rze­nia. Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zbie­ra­nie „ziarn­ko do ziarn­ka” gro­szy (teraz, sa­mych „zło­tych” monet) ze szkół od u­czniów, chęt­nych pomóc i wes­przeć szczyt­ne cele, jakie przy­świe­ca­ją tej akcji. Za­chę­tą do od­da­wania swo­ich gro­szy jest idea ry­wa­li­zacji po­mię­dzy kla­sami. Pro­ste – klasa, która zbie­rze naj­wię­cej monet, wy­grywa!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Szkolne Koło Wolontariatu

Mam na imię Maks. Od czwar­tej klasy dzia­łam w Sz­kol­nym Kole Wo­lon­ta­riatu. Pro­wa­dzi je pani Hanna Basek razem z panią Agniesz­ką Dą­brow­ską. Pani Basek jest też moją wy­cho­waw­czynią. Do Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu na­le­ży sporo u­czniów z mojej klasy, np. Paweł i Ma­ciek.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wolontariat na Marszu Nadziei

W so­botę, 8 marca nasi wo­lon­ta­riu­sze ze SKW w Dwu­na­st­ce wzię­li u­dział w Mar­szu Na­dzie­i zor­ga­ni­zowanym w ra­mach o­gól­nopol­skiej kam­panii Pola Na­dzie­i 2014. Akcja od­by­ła się dzię­ki i­nicja­ty­wie Otwoc­kie­go To­wa­rzy­stwa Opie­ki Pa­liatyw­nej i przy współ­pra­cy władz po­wia­tu o­twoc­kie­go i mia­sta Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail