Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat współpracuje z Fundacją Kasisi

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu w roku 2017 pod­ję­ło współ­pra­cę z Fun­da­cją Ka­si­si. Wo­lon­ta­riuszki po­sta­nowi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać kwotę 100 zł na u­trzy­ma­nie chłop­ca z Afry­ki, który po­trze­bu­je na­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Aktualności Wolontariatu

W paź­dzier­niku i li­sto­pa­dzie 2016 roku wo­lon­ta­riu­sze u­zbie­ra­li dla zwie­rząt ze Schro­ni­ska w Ce­lesty­no­wie łącz­nie około 158 kg karmy su­chej oraz około 60 kg karmy mo­krej (w pusz­kach i sa­szet­kach). Oczy­wi­ście zbie­ra­liśmy rów­nież koce, koł­dry, miski i za­baw­ki. Dzię­ki u­przej­mo­ści p. Dy­rek­tor Oświa­ty Miej­skiej mo­gli­śmy dary te o­sobi­ście za­wieźć busem do schro­ni­ska i prze­ka­zać na ręce kie­row­nika p. Łu­ka­sza Bal­ce­ra.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Finał zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie

SKW od po­cząt­ku roku 2014 zbie­ra­ło karmę, koce i za­baw­ki dla zwie­rząt w schro­ni­sku miesz­czą­cym się w Ce­lesty­no­wie. Te­go­rocz­na akcja wo­lon­ta­riatu przy­nio­sła za­do­walają­ce wy­ni­ki. Po za­koń­cze­niu zbiór­ki, co roku wo­lon­ta­riu­sze z na­szej szko­ły wy­jeż­dża­ją do schro­ni­ska i u­ro­czy­ście prze­ka­zu­ją ze­bra­ną karmę. Mogą przy tej o­ka­zji wejść na teren tej pla­ców­ki i przejść się po­mię­dzy bok­sa­mi ze zwie­rzę­ta­mi.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbieramy nakrętki

Zbie­ra­nie na­krę­tek stało się sym­bo­licz­nym zna­kiem cha­ry­tatyw­ne­go po­ma­gania. Kiedy w akcję an­gażu­je się wiele osób, z któ­rych każda przy­nie­sie tro­chę na­krę­tek od bu­te­lek czy na­krę­tek z cze­goś in­ne­go, można ze­brać na­praw­dę dużą ilość su­row­ca. Zbie­ra­ne są wy­łącz­nie na­kręt­ki z two­rzy­wa o­zna­czone­go PET. Jest to bar­dzo cenny i wy­trzyma­ły pla­stik, który do­skona­le na­daje się do wtór­ne­go prze­two­rzenia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail